04.03.20

Mārcis Sārums - Vidzemes baznīcu un piļu cēlājs


                                      (Sāruma māja joprojām apskatāma, foto no interneta)

No senā Cēsu līvu pagasta cēlies savā laikā ievērojamais būvju uzņēmējs Mārcis Sārums, pēdējais Vidzemes lībietis, kā viņš pats licis rakstīt uz sava kapa pieminekļa. Par viņu Gatartas Augusts fon Hagemeisters laikrakstā “lnland" 1859. g. 41. num. raksta: «Mārcis Sārums, pēdējais līvs Cēsu apkārtnē, šis cienījamais, krietnais nacionālis, kas beidzamos 25 gados caur savu nevainojamu dzīvi, uzcītību un centību, caur uzticamu savu pienākumu pildīšanu, ne vien ieguvis vispārīgu cieņu, bet kas, kā rets paraugs saviem brāļiem noderējis kā laba priekšzīme. Mārcis Sārums dzimis 1799.g. 21. septembrī (v. st) Priekuļu Podiņos, kā galdnieka Podiņu Jāņa dēls. No saviem vecākiem dievbijībā audzināts, viņš apmeklē draudzes skolu, pēc kam no sava tēva izmācās galdnieka amatu, tā liekot pamatus savām lielām zināšanām un spējām namdara un būvuzņēmēja arodā. Pats joprojām savas zināšanas.papildinot, viņš 10 nākošos gados 10 latviešu jaunekļus izmāca ne vien par spējīgiem sava aroda pratējiem, bet arī par citādi krietniem cilvēkiem. Par mācekļiem viņš pieņēma vienīgi morāliskā ziņā nevainojamus, apdāvinātus jaunekļus, prasot no tiem neaprobežotu paklausību un sešus gadus ilgu mācības laiku. Tā viņš pamazām sagatavoja saviem turpmākiem lieliem darbiem spējīgus līdzstrādniekus. Viņa slavai pastāvīgi izpaužoties, aizvien auga arī viņam uzticēto celšanas darbu apmēri. Turpmākos 15 gados viņam pašam ir spējīgi galdnieki, namdari, griezēji un tēlnieki, kā arī mūrnieki, krāsotāji, stiklinieki, zeltītāji un skārdnieki, ar kuru teicamo palīdzību viņam radās iespēja uzņemties pat lielāko celtņu pieņemšanu un darbu labāku izvešanu. Viņš ceļ 5 gluži jaunus, cēlus dievnamus, vairākas baznīcas viņš pilnīgi atjauno, ceļ 13 jaunus kungu namus, starp kuriem tie Jumurdā, Kuarolē (Igaunijā), Siguldā paši tie skaistākie. Mācekļu skaits pieaug uz 20. Mārcis Sārums apprec Sāruma māju saimnieci Annu, pieņemot šo māju nosaukumu par savu uzvārdu. Tā kā no Annas bērnu viņam pašam nav, viņš vislielāko ievērību piegriež abu savu pameitu izglītošanai, izprecinot viņas abas ar bagātu pūru diviem saviem krietniem mācekļiem, abiem Jāņiem vārdā, no kaimiņu Kampas mājām. Abi šie znoti manto viņa nenogurstošā darbā taisnīgi iekrātos 12000 rubļus. Abi viņi vada tālāk viņu labdara uzsāktos lielos darbus, jo arī viņi tā vadībā bij kļuvuši par spējīgiem namdariem. 1840.gadā Sārums par 4790 rubļiem vairāksolīšanā uzņemas Dzērbenes baznīcas celšanu zem diviem noteikumiem: 1) ka pie šīs baznīcas celšanas strādās vienīgi latviešu strādnieki un 2) ka pie šī lielā darba nelietos nevienu pili degvīna. Kad Hagemeisters viņu kādā sarunā nosaucis par krietnu latvieti, tas atbildējis: “Kungs, es neesmu latvietis, bet gan Cēsu novada pēdējais līvs." Vēl viņš labi pārzināja savas tautas pagātni, kuru atmiņas pa daļai vēl saistās ar Cēsu baznīcas līvu zvanu, ar līvu solu Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, ar brīvu apglabāšanas vietu Cēsu latviešu draudzes kapos u. t. t. Vairākus gadus viņš izpilda pagasta tiesas piesēdētāja amatu, kas zemnieku nemieru un juku laikos izrādījies par saprātīgu, apzinīgu un vislielākās uzticības cienīgu vīru, kam par to piešķirts lielais sudraba medalis ar uzrakstu “par uzticību". Pēdējos 10 gados viņš pārbūvē baznīcas Cēsīs, Trikātā un Smiltenē, ceļot visam trijām jaunus, cēlus torņus. Paliekamu, dziļu iespaidu viņš atstāja uz ikvienu, caur savu cildeno personību, savu mierīgo uzstāšanos, vienkāršo pašapziņu, savu lielo dziļi pamatoto dievbijību. Priekšzīmīga bij viņa mājas dzīve savu ģimenes locekļu un mājas ļaužu vidū, kas viņam visā mīlestībā pieķērās, uzskatot viņu ar dziļāko godbijību kā savu dārgo ģimenes galvu un maizes tēvu. Viņa sejas pantos attēlojās viņa skaidrā sirds. Viņa mācekļi viņu mīļo un viņu cildina. Labprāt viņš sniedz palīdzīgu roku, kur tā pēc viņa ieskata vajadzīga. Kad Auļu pagasta saimnieki nomā Auļu muižu, Mārcis Sārums uzņemas 2100 rubļu lielu galvojumu pret muižas īpašnieci baronieti Kampenhauzeni. Daudz saimniekiem, kas neražu piemeklēti, vai kādas nelaimes dēļ grūtībās nonākuši, viņš no saviem līdzekļiem izpalīdz, neprasot no tiem atmaksas. Viņš mirst 1859. g. 19. jūlijā. No Cēsu baznīcas uz pēdējo miera vietu viņu pavada ar 78 pajūgiem. Sakarā ar šo savu tēlojumu, fon Hagemeisters piebilsts, ka Krimuldas firsts Jānis Līvens nodibinājis kapitālu, no kura izsniedzamas prēmijas par pētījumiem līvu valodas un etnogrāfijas laukā. Valda tāds uzskats, ka Līvenu dzimta cēlusies no līvu virsaiša Kaupa meitas.
Jānis Grīns 1936.gadā sarakstījis vēsturisku drāmu “Vidzemes pēdējie lībieši”, kuras centrā ir sirsnīgais un talantīgais latvietis Mārcis Sārums. (Cēsu vēstis, 20.01.1937; Rīts, 09.06.1936)