05.08.20

Jeras muiža (Ieras muiža, Ieru muiža, Jēras muiža, Irgern) Raņķu pagastā

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Par muižu nekāda informācija nav atrodama, izņemot atsevišķus ziņojumus par zemju sadalīšanu, pārdalīšanu un tirgošanu. Piemēram, “Valdības vēstnesis” 1933.gadā raksta: “Liepājas apgabaltiesas tiesu izpildītājs A.Ļahovičs (kanceleja: Kuldīgā, Bērzu ielā 3), pamatojoties uz Civilproc. nolik. 1283—1290. pantu, paziņo, ka 1934. g. 4. maijā, pulksten 10 rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē pārdos pirmajā publiskā izsolē Rūdolfa Kristapa d. Bērica nekustamo mantu pilnā sastāvā, kas atrodas Kuldīgas apr. Raņķu pagastā , sastāv no Jeru muižas atdalītā zemes gabala Nr. 4 F un 4 Fa ar nosaukumu Jeri mājas ar zemes platību 18,23 ha un ierakstīta Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā ar kreposta Nr 11887. Šī nekustamā manta novērtēta Civilproc. nolik. 1262. p. paredzētā kārtībā par Ls 2000,— un to pārdod Raņķu krājaizdevu sabiedrības un Otrās Liepājas savstarpējās kredītbiedrības prasības apmierināšanai. Uz šo nekustamo mantu ir nostiprināti hipotēku parādi: Valsts zemes bankai Ls 3500,—. Solīšana sāksies saskaņā ar Civilproc. nolik. 1293. p., no novērtējuma summas Ls 2000,— vai no priekšrocīgu prasību summas, skatoties pēc tā, kura summa būs lielāka pārdošanas dienā. Tiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda — novērtējuma desmitā daļa — un pie solīšanas jāiesniedz likumā par nekustamas mantas atsavināšanu paredzētā tieslietu ministra atļauja nekustamās mantas iegūšanai.”

Adrese: Skrundas novads, Raņķu pagasts