17.06.20

Kalnciema skola

                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

“Zemgales balss”  1939.gada 11.decembrī raksta par skolas vēsturi: “Līdz 1937.gadam Kalnciema pagastā skolas nav bijis. Tikai Ūdru māju ērbeģī atvēra privātskolu, kurā telpas bija 20 skolniekiem. Šo skolu uzturēja Kajagciema 15 saimnieki, mak sājot par katru skolnieku 4 rubļus. Pusi no šīs naudas saņēma skolotājs, otro pusi Ūdru saimnieks par telpām. Kā skolotājs strādāja kāds Vēberis, to pašu māju saim nieka brālis. Cik ilgi šī skola darbojusies, par to trūkst ziņu, bet tā tomēr bija pirmsākums izglītības lietai Kalnciema pagastā. Tad nāca mācītāja V. Panteniusa aicinājums celt pagastiem skolas. Uz to atsaucās arī Kalnciema pagasts. Jelgavas Kambara tiesa atļāva pagastam nojaukt Gaiļu kroga vecās rijas un kūtis, lai rastu materiālu skolas celšanai; tāpat atļāva arī izlauzt 40 asis plieņakmeņu. Par skolas celšanu sevišķi rūpējās Purmaļu - Klāvu saimnieks Anuzis, skubinot kaimiņus un lūdzot palīdzību no valdības iestādēm. Vāca arī ziedojumus un 20. verstī no Jelgavas pie Jelgavas - Slokas lielceļa pacēlās jauns skolas nams. Par šo skolas namu māc. V. Panteniuss «Latv. Avīzēs» 1839. g. 14. septembrī raksta: «... iekšpusē vienā galā skolmeistaram divi kambari, otrā galā liela zāle, kam galā kambaris tā pielikts, ka to dēļu sienu, ar ko tas aiztaisīts, var izņemt. Šim kambarim maza kancele un maza altāra vietiņa.» 1902.gadā Kalnciema pagasts uzcēla otru skolas namu, kurā tad strādāja J.Ozoliņš. No tā laika Kalnciema pagastam ir divas skolas:  tagadējā 6 kl. pamatskola un jaunākā. Katrā skolā strādā viens skolotājs.  Pirmā skolā K. Rēdlihs mācija 100— 115 bērnus 4 nodaļās. Pateicoties labi  apmeklētai vasaras skolai, viņš savu darbu veica sekmīgi un daudzus savus audzēkņus sagatavoja izglītības turpināšanai pilsētu skolās. 1915gada 6. maija naktī šī skola nodega. Sadega arī skolas inventārs, mācības līdzekļi un arhīvs. Skolas darbību pārtrauca. Pēc kara skolu atkal atjaunoja. 1918. gada 15. novembrī skolotājs K. Rēdlihs atgriezās no bēgļu gaitām un uzsāka mācības ar 15 skolniekiem Dirbu mājās. No 1921.gada marta līdz 1924./25. mācības gadam darbojās skolotāja Anna Grosbaha. Visā pēckara laikā kā skolotājiem, tā skolniekiem nācās darboties visai grūtos un nehigiēniskos apstākļos. Tikai 1922.gadā pagasts varēja likt pamatu jaunai 6 kl. pamatskolas ēkai un 1924./25. mācī bas gada sākumā skolu pārvietoja jaunajās telpās. 1925.gada 13. aprīlī nopelniem bagātais skolas pārzinis K. Rēdlihs nosvinēja savas darbības 40 gadu atceri, bet 27. decembrī viņš mira. No 1926.gada kā skolas pārzine darbojas E. Grāvīte. Tagad skola labi iekārtota un kalpo arī sabiedriskās dzīves vajadzībām, jo pagastā šīm vajadzībām citu telpu nav. Skolnieku skaits ar katru gadu pieaug. Tekošā mācības gadā skolu apmeklē 192 skolnieki. Kopmītnē no tiem uzturas 72, kas visi piedalās pie kopgalda. Siltas pusdienas saņem daļa arī no tiem, kas katru vakaru iet mājās. Pie skolas pastāv arī mazpulks, skolnieku kooperatīvs un Latvijas Sarkanā krusta jaunatnes pul ciņš. Pilnu pamatskolu pavisam beiguši 189 audzēkņi. Tekošā mācības gadā bez pārzines E. Grāvītes skolā darbojas J. Rēdlihs, R. Kunkulis, E. Strautniece un J. Jaunzeme. Skolai ir arī savs karogs ar Ložmetēju kalna attēlu. To dāvinājusi Latviešu veco strēlnieku biedrības Jelgavas nodaļa. Simtgadu jubileju skola atzīmēs š. g. 17. decembrī.”
1939.gada decembrī skola svinēja 100 gadu jubileju. “Jaunākās ziņas” 18.decembrī raksta: “Kalnciema 6-kl. pamatskola vakar svinēja 100 gadu pastāvēšanas atceri. Skolu departamenta un Jelgavas pilsētas skolu valdes vārdā skolu sveica tautskolu insp. J. Gregors. Skolas pārzine E. Grāvīte nolasīja vēsturisku pārskatu par skolas dibināšanu. Pirms 100 gadiem Klīves pagastā uzcelta pirmā skolas ēka Klīves un Kalnciema pagasta vajadzībām. Skolu dibinājis toreizējais Jelgavas Annas draudzes mācītājs V. Pantēnijs. Kā pirmie skolotāji minami K. Rēdlihs un J. Ozoliņš. Kalnciema pag. vecākais K. Danemarks ziņoja, ka Valsts prezidents piesūtijis skolai jubilejas gadijumā 300 ls mācības līdzekļu iegādei. Bijušais audzēknis Šmulders ziedojis skolai 100 ls. Vakaru noslēdza bagātīga koncerta programa un skolēnu priekšnesumi.

Adrese: Jelgavas novads, Valgundes pagasts