26.05.20

Zosēnu skola (Pētera skola)


                                                                   (2012.gada foto)

                                                                  (2019.gada foto)

 

                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

                                                                                      (1937.gada foto)
 Eurika.lv internetā raksta par nodomiem attiecībā uz Zosēnu skolu. Ne rakstā, ne pie tā nav minēts gads, kad raksts tapis. Šobrīt skola stāv tukšā, kā stāvējusi jau kopš 1978.gada. Raksts ir sekojošs: “Fonds “Eurika” ir iecerējis izveidot jauno talantu internātu – Indigo bērnu skolu un jaunrades centru "Saules Bērni", pilnībā renovējot bijušās skolas ēku Zosēnu pagastā. Zosēnu skolas ēka ir celta 1930. gadā, bet 1978. gadā skola tiek slēgta un kopš tā laika mācības tur vairs nenotiek. Jaunrades centra izveidei nepieciešamos līdzekļus fonds plāno piesaistīt izdodot mācību grāmatu un burtnīcu sērijas. Ikviens var atbalstīt Indigo skolas ieceri, pastāstot par to saviem draugiem un paziņām, iegādājoties mūsu grāmatas un burtnīcas, kā arī jebkurā citā sev piemērotā veidā.”

1936.gada novembra sākumā “Brīvā zeme” raksta: “Jaunpiebalgā, 31. oktobrī bija liela diena. Pa visiem ceļiem ļaudis plūda uz jauno skolas namu, kur Pētera 6. kl. pamatskolas padome rīkoja atklāšanas svinības. Jau pa gabalu vakara ugunīs mirdzēja bērziem iežogotā uzkalnā baltais skolas nams, pie kura bija celti goda vārti ar aizdegtām lāpām. Ierodoties svētku viesiem pie goda vārtiem viņus apsveica skolas pārzinis J. Sietiņš un audzēknes ar ziediem. Lielā skolas nama zāle pārpildīta līdz pēdējai vietai, tā kā daudzi stāv kājās. Kad sākas svētku dievkalpojums, liekas, tik daudz ļaužu nekad šai skolā nav bijis. Pēc apvienoto koru nodziedātā korāļa, draudzes mācītājs J. Ozols saka nama iesvētīšanas runu, ņemot par pamatu bībeles vārdus, ka pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta, pielīdzinādams tādai gaišai pilsētai jauno namu. Valdības vārdā namu atklāja vicedirektors A. Čuibe. Viņa runai sekoja valsts himna. Pārskatu par skolas nama būvdarbiem nolasīja pagasta vecākais P. Vimba, no kura redzams, ka nams celts gandrīz desmit gadu. Savelkot kopā visus izdevumus, būvdarbi izmaksājuši 95.440 ls. „Ja mums nebūtu tagadējās valdības, šis nams arī tagad vēl nebūtu uzcelts. Kas agrāk nebija paveicams desmit gados, tas tagad paveikts divos" , teica vecākais, nododot sveicienus arī no pagasta pašvaldības. Pēc tam skolas pārzinis J. Sietiņš, pateicoties par jauno skolas namu, vispirms izteica pateicību pagasta lauksaimniekam E. Upenam un bijušajam skolas pārzinim K. Kalniņam, kas bijuši jaunā nama celšanas ierosinātāji. Galvenais sabiedriskās kustības ierosinātājs un iedvesmotājs bijis pirmais šīs skolas skolotājs dzejnieks Ceriņu Pēteris, kas skolas darbā pavadījis visu savu mūžu — 33 gadus. Svētku noslēgumā piebaldzēni ar viesiem pulcējās pie kopējā tējas galda, kur netrūka atzinības pilnu vārdu šīs skolas pirmajam skolotājam Ceriņu Pēterim, un visiem tiem, kas še ko labu darījuši un paveikuši”.


“Latvija Amerikā” 1995.gadā kādā rakstā raksta: “Esmu pie tautskolotāja un dzejnieka Ceriņu Pētera kapa. Viņa vārds dots Pētera skolai  Zosēnos. Te pirmo pamudinājumu dzejot guvis ganu zēns Kārlis Skalbe. Ar P.Ceriņa vārdu saistīts kāds izcils notikums Jaunpiebalgas kultūras dzīvē — 1885. gada vasarā viņš noorganizēja  Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu uz Igauniju un Somiju. Diemžēl toreiz tādu apkārtbraukāšanu pagastā nosodīja, dziedātājus izsmēja, un visas četras dubultkvarteta  sieviešu balsu dziedātājas, zaudējušas godīgu meitu slavu, mūžu nodzīvoja neprecētas.

Adrese: Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts