27.10.19

Sēmes baznīca

                                                            (Fotografēts 2018.gadā)                                                          (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 


Sēmes baznīca uzcelta 1892. gadā, vecās koka baznīcas vietā. 1996.gadā uzsākta baznīcas atjaunošana. Līdz ar jauno altāri no Tukuma baznīcas atgūta arī 1932.gadā gleznotā P.Štelmahera altārglezna „Kristus svētī druvas”. 1952. gadā un nākošajos padomju varas gados baznīcu izdemolēja, šeit ierīkoja gateri dēļu zāģēšanai. Sēmes draudze baznīcu atguva 1996. gadā. Sākas remondarbi un sakristejā dievkalpojumi. Lai baznīcu varētu izremontēt, ziedoja Gustava Ādolfa fonds Vācijā, Sēmes pagasta un Kandavas ev. lut. draudzes, privātpersonas. Ziedojumu summa sasniedza ap Ls 4000.

1968.gadā šo vietu apmeklēja novadpētnieks Žanis Skudra un par to raksta grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata”: “Sēmes baznīca jau 10 gadus kā slēgta. Tagad tā ir pilnīgi izpostīta, durvis vaļā, altāra vairs nav, ērģeles saplēstas, solu vairs nav (tos redzēju pie pagastnama, kur tagad ciema padome, ārpusē noliktus). Vietējie varas vīri aizlieguši dievnamu apmeklēt. Pagājušā gadā gribējuši noņemt krustu, bet tas viņiem neesot izdevies. Torņa smailē gan pie krusta skārdu atplēsuši, tomēr krusts bijis par stipru nostiprināts, tā stāsta kapu kopēja, kas agrāk bijusi arī baznīcas kopēja un zvanītāja. Torņa logu slēģi noņemti un turpat lejā pie baznīcas nomesti. Rūtis gan vēl pilnīgi visas nav izdauzītas. Logi izdauzīti tikai pēc baznīcas slēgšanas. Dreiskambarī un baznīcā atplēsti daži grīdas dēļi — lūkojušies, vai zem tiem nav pagrabs. Altāri gan mācītājs aizvedis uz Tukumu. Ir gribēts baznīcā ierīkot klubu. Virs baznīcas durvīm: Anno 1892. Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak Kungs Cebaot (Dāv. dz. 84, p. 2).
Tepat ceļmalā bijis baznīcas krogus, kas pēc kara noplēsts. Tālāk, Dzirciema ceļa malā — kapsēta. Blakus tiem divi dīķīši, kuros sasviesti visādi atkritumi, arī konservu kārbas.”
1961.gada “Londonas avīze” raksta: “Kādiem līdzekļiem padomju vara atņem baznīcas latviešu draudzēm, rāda Rīgas komjauniešu laikraksts „Sovetskaja Molodež" pag. gada 16. decembrī savā ateistiskās propagandas daļā. 11 km no Tukuma atradās Sēmes pagasta valde un ceļa otrā pusē Sēmes lauku baznīca. Pagastā 1935. g. bija 1291 iedzīvotājs; 91 proc. latvieši, 90 proc. ev.-lut. ticīgie.  Šī ķieģeļu baznīca esot labi saglabājusies, bet sovhozam, kas pagastā tagad ieplēties, trūcis kluba. Reizi 3 mēnešos esot no Tukuma braucis mācītājs pabārt nedaudzos baznīcēnus. Draudzes padomes pr-ja vietniecei Strautmanei (pr-js slimojis) bijis grūti nest malku un krāsni kurināt baznīcā. lecelts jau kluba vadītājs Pjotrs Černovs, un ievākuši ziņas, kā piesavināties baznīcu. Izrādījies, ka vajadzīga visu draudzes locekļu piekrišana. Un lūk, vietējie varas vīri: ciema padomes pr-js V. Duts, sovhoza partijas org. sekr. Velta Muncrevica un Černovs, sākuši apstaigāt draudzes locekļu mājas un „tikai apjautāties", vai baznīca viņiem vajadzīga? „Sovetskaja Molodež", kas vienīgā apraksta šo notikumu, apgalvo, ka neviens draudzes loceklis neesot iebildis pret baznīcas atņemšanu. Kas to lai zina, bija vai nē kāds pārgalvnieks, kurš iebilstu un riskētu ar vajāšanām. Tikai pēc šāda iespaidīga individuāla terora likuši sasaukt draudzes locekļu (to esot 37) sapulci, kas „nolēmusi" lūgt augstāk stāvošās organizācijas atdot baznīcu ciema padomei. Visi (!) klātesošie esot parakstījuši šo lūgumu, un nesen esot saņemta pozitīva atbilde. Drīz baznīcu pārtaisīšot par klubu.”

Adrese: Tukuma novads, Sēmes pagasts, Sēme