04.12.23

Vīgantes muiža (Stabes muiža, Stabenes muiža, Stabben, Stabbenhof)

 

                                           (Vīgantes muižas plāns pirms Pirmā pasaules kara)


                                                                        (Vīgantes muižas drupas) 


                                            (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vīgantes muiža, vācu avotos Stabben, Stabbenhofa — muiža Daugavas kreisajā krastā, 1 km augšpus Staburaga klintij, ~1 km uz Z no Jaunjelgavas — Jēkabpils ceļa.

Stabenes muiža izveidojusies 18. gadsimtā. Tās nosaukums radies no Staburaga klints vārda. Kad muiža kļuva Vīgantu ģimenes īpašums, to sākta saukt par Vīganti. Vīgantes muižas zemju platība bijusi 1116 ha. Agrārās reformas laikā tā sadalīta 95 vienībās, 6 no tām bijušas agrākās rentes mājas. Pirmajā pasaules karā muiža nopostīta. Latvijas laikā atjaunotajā muižas saimniecības ēkā, kas bija piešķirta Staburaga piensaimnieku sabiedrībai, bija krejotava, veikals, pasts un sarīkojumu zāle. Otrajā pasaules karā šī ēka atkal nopostīta. Mūsdienās no Vīgantes muižas atlicis vien robežakmens, mūra žoga fragments un daļa no Vīgantes parka ar dīķiem.
Rakstisku liecību par Vīgantes muižu ir maz. Nozīmīgākie avoti: 1933. gadā publicētā P. Īskalna grāmatiņa „Staburags. Latvijas teiksmainā senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu" un 1986. gadā pēc Alberta Ozola (viņš agrāk dzīvojis Laukārēs) atmiņu stāstījuma zīmētais Vīgantes muižas plāns, kas glabājas Vīgantes pamatskolā .
Ar Vīgantes muižu saistās divu brāļu — Pilskalnes mežsarga dēlu — Ernesta un Pētera Izkalnu dzīve. Trešais brālis Kārlis Izkalns mūža beigās uzrakstījis plašu atmiņu stāstījumu par savu novadu, kurā gūstam ziņas arī par Vīganti. Ernests Izkalns dzimis ap 1880. gadu Pilskalnes muižas mežsarga ģimenē. Barons Lintens -Rekenbergs apdāvināto zēnu pieņem par mācekli. Vēlāk Ernests tiek pārcelts uz baronam piederošo Eķengrāves muižu par muižas pārvaldnieku. Taču pēc kāda romantisku motīvu izraisīta skandāla ir spiests no Eķengrāves aiziet. Barons ieteic E. Izkalnu Vīgantes muižas īpašniekam Bēram, un 1910. gadā viņš kļūst par muižas pārvaldnieku Vīgantē.
Par Ernesta dzīvi un darbu Vīgantē atmiņās dalās brālis Pēteris: „Muižkunga alga Vīgantē bija 600 rubļu gadā. Varēja turēt divus zirgus izbraukšanai, tāpat malka, dzīvoklis, sakņu dārzs bija par velti. Varēja turēt 1 govi, cūku. Viņa laikā no Eķengrāves uz Vīganti pārcēlušās strādāt 8 kalpu ģimenes. Iskalniņš (tā viņu dēvēja laikabiedri) Vīgantē nodibinājis orķestri. Appļāvībās ballējušies 3 dienas. Pats Iskalniņš nemitīgi ķildojies ar sievu Idu, kura aiz spītības nobeigusi govi un cūku un sadedzinājusi 300 rubļu. 1914.gadā Iskalniņš iesaukts kara dienestā. Frontei tuvojoties, Izkalna ģimene dodas bēgļu gaitās uz Vidzemi. Pēc kara viņi atgriežas Vīgantē."
Brālis Pēteris Pauls Alfrēds Izkalns ir 5 gadus jaunāks par Ernestu. Viņš beidzis Jēkabmiesta tirdzniecības skolu. Tad mācījies dzelzceļa tehnikumā Krievijā. Pēc barona Lintena ieteikuma Pēteris dienestā kalpo ķeizara gvardē. Pirmajā pasaules karā ir ķeizara bruņuvilciena lokomotīves vadītājs. Viņš ir ķeizara aresta aculiecinieks 1917.gadā. Ar Neretas mācītāja galvojumu 1920.gadā atgriežas Latvijā un kalpo dzelzceļa dienestā. Tad saslimst ar tuberkulozi. Ciemojoties pie Ernesta, iepazīstas ar Elzu Šteinbergu, agrākās Vīgantes lopu muižiņas Biķernieku (tag. Seces pag.) saimnieci. 1928.gadā viņš aprecas ar Elzu, tādējādi nodrošinot sev brīvu dzīvi — medī, zvejo, iepazīst apkārtni un uzraksta grāmatu „Staburags. Latvijas teiksmainākā senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu". Grāmatu publicē 1933.gadā pēc autora nāves. Savā darbā P. Izkalns sniedz Vīgantes muižas aprakstu:
„Vīgantes muiža nav tik sen nodibinājusies. Vēl šejienes vecākie cilvēki atceras, ka viscaur, kur tagad redzam muižas ēkas un laukus, bijis plašs, liels mežs, apaudzis ar dižiem, veciem kokiem. Mežs tad ticis nocirsts, un tā vietā pa nedaudz gadiem ierīkojusies muiža ar plašiem laukiem, pļavām un attālākiem mežiem. Tas norāda, ka šī muiža ir dibinājusies daudz vēlākos laikos kā citas bruņniecības muižas. Tas pa daļai būtu izskaidrojams ar to, ka pēdējās ir nodibinājušās vispirms tur, kur bija labākas zemes un citi izdevīgāki apstākļi, bet Vīgantes muižas laukos nav tik auglīgas zemes. Sakarā ar to Vīgantes muiža ir pārgājusi no rokas rokā, jo tikusi vairākas reizes pirkta un pārdota. Kā pēdējais no saimniekiem ir pieminams Bērs, kura pēcnācējiem tagad ir pārgājis muižas centrs ar apmēram 50 ha platību. Bet pie šī centra ir piešķirta gandrīz visa pārējā Staburaga parka daļa, kas robežojas tūliņ nelielā attālumā augšpus Liepavota. (..)
Pārejā Vīgantes muižas daļā ierīkotas vairāk kā 30 jaunsaimniecības. (..) Visur tagad redzam saceltas jaunās saimniecību ēkas ar parasto latvisko iekārtu un gaumi.
Vīgantes piensaimnieku sabiedrība ir dibināta 1922. gadā. Šai biedrībai ir piešķirta viena no bijušām muižas saimniecības ēkām. Šī lielā mūra ēka ir bijusi galīgi nopostīta, bet tagad jau gandrīz visumā atjaunota un ierīkots krejošanas punkts, (..) arī Staburaga telefona centrāle un pasta palīgnodaļa. Turpat atrodas koloniālpreču veikals, ērta biedrības saiešanas zāle, un ēkas bēniņu stāvā tiek ierīkota plaša izrāžu un dejas zāle.
(..) Kultūrveicināšanas biedrības nodaļa „Staburags" nodibinājusies 1920. g. (..) Šī biedrība sarīko kārtējos izrīkojumus Staburaga parkā pie Liepavota. Biedrības īpašumā ir piešķirtas Vīgantes pils drupas līdz ar klāt stāvošo pils dārzu un nelielu zemes laukumu, kas kopēji iztaisa apmēram 2 ha platības. Šī laukuma attālākā stūrī ierīkota arī zirgu novietošana izrīkojumu apmeklētājiem. Biedrība jau ir izstrādājusi apstiprinātu Valsts būvvaldē Staburaga (ne Vīgantes?) pils atjaunošanas projekta būvplānu, bet līdzekļu trūkuma dēļ vēl līdz šim nav spējusi to realizēt dzīvē” [Īskalns, 1933] (Pats autors savu uzvārdu raksta Īskalns ). Īskalns arī paredzējis, ka nākotnē Vīgante kļūs par kūrortu, un izstrādājis sīku tā attīstības plānu, kurš diemžēl nav īstenots. (“Staburaga pagasts”, 2007)

Vīgantes muižas parks atrodas pašā Daugavas krastā un vienu tā daļu norobežo fragmentārs mūra žogs. Vīgantes parka 12,5 ha teritorijā saglabājušies eksotisku koku stādījumi. Saglabājušies 4 savstarpēji saistīti dīķi, kurus nepieciešams iztīrīt un veikt apzaļumošanu. Parka daļā pie nogrimušās Staburaga klints atrodas atjaunotā Vienības birzs. Tajā savulaik ozolu iestādījis K. Ulmanis, bet 1995. gadā - G. Ulmanis. 2003.gadā uzstādīta piemiņas zīme Staburagam "Dieva auss" (S. Vasiļjeva). Daugavas malā apskatāma 1978. gadā atjaunotā skulptūra "Daina". Tā sākotnēji atradusies citā vietā, bet pēc HES uzpludināšanas, tā palikusi tiešā saskarē ar ūdens malu, tāpēc pārvietota tālāk. Skulptūras oriģināls (1939. g., tēlniece A. Briede) atrodas Siguldā.

1898.gada laikraksts “Balss” raksta: “Kādu versti no Staburaga uz dienvidus rītiem paceļas Vīgantes jeb Stabes muiža, kura pēdējos trijos gados tikusi jauki apkopta. No pils ir iztīrīts ceļš līdz Staburagam, tā ka pilsgalā uz verandas stāvošiem Staburadzes cietā klinšu siena top redzama. Ceļmalā ir dažādas jaukas ietaises: strūklas un lapenes. Pa piekrasti iet ar granti bruģēts celiņš līdz pat Staburadzes klinšu sienai, kura raud dienām un naktīm, gan prieka, gan bēdu asaras.”

Adrese: Aizkraukles novads, Staburaga pagasts, Vīgante (koordinātes - 56.573750, 25.495920 )