01.08.22

Matīšu baznīca

 

                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tagadējā baznīca nav pirmais dievnams Matīšos. Tai pašā vecā kapu kalniņā jau senos laikos stāvēja koka baznīciņa, nosaukta tā paša evaņģēlista Matēja (Mateuss) vārdā. Kad tā celta, to nezinām. Zviedru valdīšanas sākumā 1624 /25 g. zemes revīzijas aktos teikts, ka šis mūsu senču dievnams bijis jau ļoti vecs un draudējis pat sagāzties Šī piezīme liek domāt, ka baznīca celta jau daudzus gadus pirms zviedru varas nodibināšanās Vidzemē, tā tad vēl poļu laikos. Un šie laiki bija latvju tautai un luterticībai Vidzemē jo bargi laiki: zemnieki apspiesti līdz pēdējai iespējai, daudzas baznīcas (arī Burtniekos) nodotas katoļu garīdzniecībai, 1582. gadā nodibināts Cēsīs katoļu bīskapa sēdeklis, plaši novadi (Valmiera, Burtnieki, Trikāta u. c.) līdz 1622. gadam nodoti pilnīgi katoļu bīskapa pārvaldīšanā un rīcībā.
Sakarā ar to izteiktas domas, ka arī pirmā Matīšu baznīca nav bijusi luterāņu dievnams, bet gan kalpojusi katoļu vajadzībām. Šīm domām tomēr piekrist nevaram, jo Matīši kā Burtnieku novada sastāvdaļa piederēja pie Cēsu katoļu bīskapa valsts, kādēļ katoļu baznīcu šeit katrā ziņā būtu licis celt un apkopt pats katoļu bīskaps, bet mums ir ticamas ziņas, ka mūsu pirmo baznīcu cēluši zemnieki, kas paši arī iegādājušies savai baznīciņai zvanu.
Tad nāca zviedru laiki, pēc kara briesmām, posta, bada, atkal miers un kārtība. Katoļu varas laiki izbeidzās un sākās gādība par evaņģēlisma ticību. Arī pati mūsu zemnieku tauta ātri atspirga, pieņēmās turībā un spēkā. Visu bijušo Cēsu katoļu bīskapa valsti karalis Gustavs Ādolfs 1622. g. atdāvināja pārvaldīšanā savam kancleram Akselim Uksenšernam (Oxenstierna). Uz šo vareno vīru, bet vēlāk uz viņa mantiniekiem nu gūlās pienākums apgādāt arī mūsu baznīciņu. Kā tie to darīja? Tuvākas ziņas mums šeit trūkst, bet to mēs zinām, ka zviedru laikos līdz 1678. gadam mūsu pirmā baznīca skaitījās par Burtnieku Sv. Māras baznīcas filiāli (tāpat kā tagad Jaunburtnieku baznīciņa). Matīšu baznīcu apkalpoja Burtnieku mācītājs, noturot pats dievvārdus ik pēc divām svētdienām trešajā, bet pārējās svētdienās sūtot šurp savu palīgu. Pie Matīšu baznīciņas turējās tā Burtnieku draudzes daļa, kas atradās uz ziemeļiem no Briedes upes, tā tad tagadējā Matīšu draudze bez Braslavas un Vecates pagastiem.

1678. g. Burtniekus un Matīšus apmeklēja karalis Kārlis XI, augstais viesis vienu nakti esot pārlaidis arī vēlākajā Matīšu mācītāja muižā. Braucot garām Matīšiem, karalis ievēroja ceļa malā uzkalniņā gandrīz sagāzušos baznīcu. Viņš apstājās, ievāca ziņas un nolēma: šeit jāpaceļas staltai mūra baznīcai. Vēl tai pat gadā karalis pavēlēja stāties pie jaunās baznīcas celšanas darbiem. Lai nodrošinātu dievnama turpmāko pastāvēšanu karalis nodibināja patstāvīgu Matīšu draudzi, pievienojot Burtnieku draudzes Matīšu novadam Braslavas pagasta lielāko daļu kopā ar muižu un Vecates pagasta pusi bez muižas. Abi minētie pagasti līdz tam laikam turējās pie Mazsalacas Sv. Annas baznīcas, kura pati toreiz vēl bija Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas filiāle. Tā 1678. g nodibinājās tagadējā Matīšu draudze no bijušām Burtnieku un Rūjienas draudžu daļām. Jaunās baznīcas celšanas darbi tomēr negribēja sekmēties. Veca teika zin vēstīt, ka vainīgs bijis velns, kas dienā uzmūrēto naktī nojaucis, bet vēsturiskā patiesība liecina, ka vaina meklējama naudas trūkumā: karalim nebija brīvu līdzekļu. Viņa priekšgājēji bija izdāvinājuši gandrīz vai visas kroņa muižas augstmaņiem, ģenerāļiem un muižniekiem. Šie dāvinājumi bija domāti kā atalgojums par pakalpojumiem karalim un valstij un zīmējās uz muižu pārvaldīšanu un lietošanu. Tomēr tik bagātīgi apdāvinātie un viņu mantinieki prata izmantot karaļa grūto stāvokli un panāca to, ka varēja sevi uzskatīt par muižu īpašniekiem, kaut gan tie īstenībā bija tikai lietotāji. Karaļa rīkojumus viņi nepildīja, par baznīcām un skolām negādāja, apspieda zemniekus, bet pašam karalim un valstij trūka naudas visnepieciešamākām vajadzībām. 1681. g. Kārlis XI uzsāka tā saukto muižu redukciju, ņemot atpakaļ pārvaldīšanā un lietošanā dāvinātās kroņa muižas. Arī pārējiem muižniekiem, kas nevarēja skaidri pierādīt savas īpašnieku tiesības, bija muižas jāatstāj jeb jāmaksā kronim piemērota rente. Turklāt muižnieki no zemniekiem turpmāk drīkstēja prasīt klaušas un nodevas ne vairāk par to, ko kronis katrā atsevišķā gadījumā noteicis. Nu brīnišķīgā kārtā sāka uzlaboties zemnieku stāvoklis, radās arī karalim bagātīgi līdzekļi valstiskiem mērķiem. Arī visi Uksenšerniem dāvinātie plašie īpašumi tika reducēti un pa daļām izrentēti.
Tagad radās arī iespēja Matīšu baznīcas celšanu turpināt un pabeigt. To veica ta
jos laikos parastā kārtā : muižturiem bija uzlikts pienākums dot visu materiālu un algot amatniekus, bet zemniekiem — materiālus pievest un kalpot dienas. Tā kā baznīca bij domāta samērā liela un augsta, tad jaundibinātās Matīšu draudzes zemnieki vieni paši nespēja šo darbu veikt, tādēļ uz karaļa pavēli darbos bija jāpiedalās arī citu kroņa novadu zemniekiem. Tā lasām, ka pat trikātiešiem bijuši jāsūta Matīšu baznīcas celšanai 10 zirdzinieku un 25 kājnieki. Darbs būtu bijis vēl grūtāks, ja draudzei tai pašā laikā būtu bijusi jāiekārto vēl arī mācītāja muiža, bet pēdējo, cik varam spriest, karalis ierādījis jau puslīdz iekārtotu, lai gan diemžēl 2 kilometru attālumā no baznīcas.
1687. gadā darbi pavirzījušies jau tik tālu, ka jauno dievnamu varēja iesvētīt. To izdarīja baznīcas vārda dienā, 21. septembr
ī. Par šo draudzes dzīvē svarīgo notikumu vēl šodien atgādina mums virs baznīcas galvenās ieejas redzamais baznīcas ģērbonis: divi palmu zari kā asinsliecinieka — uzvarētāja emblēma, un karaļkronis ar monogrammu C XI (Kārlis XI) un gada skaitlis 1687.
Nebija vēl visi darbi pabeigti: vēl trūka torņa, solu, ērģeļu un kanceles. Bet dievvārdus tomēr jau varēja baznīcā noturēt. Kad īsti pabeidza Matīšu baznīcas celšanas darbus, nevar noteikt, jo visvecākie baznīcas dokumenti zuduši.
Mat
īšnieki vēl ilgus gadus nožēloja, ka viņu baznīcai tomēr neizdevās saņemt to jumtu, ko izpildot tēva novēlējumu, bija dāvinājis nākošais karālis Kārlis XII: kapara plāksnes no Falunas (Zviedrijas) gan nonākušas līdz Rīgai un draudzes vezumos, bet tad, kad atlicis vēl bija apmēram vienas dienas brauciens, garo vezumu rindu apturējis kāds kareivisks lielskungs un dārgo kravu atņēmis. Un vēl nesenā pagātnē matīšnieki braucot garām Katvaru muižai pieminēja: „Lūk mūsu baznīcas jumts". 1918. gadā okupācijas vara šo „Matīšu baznīcas jumtu" no Katvaru muižas pils jumta noplēsuši un kā vērtīgu kara materiālu aizveduši.
Vai šis katrā ziņā loti vec
ais stāsts dibinās uz patiesiem faktiem, tas nav vairs konstatējams. Bet ja ņem vērā to laiku apstākļus, tad jāsaka, ka ta laikā tādas lietas varēja notikt. Bija sācies lielais Ziemeļu karš. Kārļa XI nesaudzīgi veikto muižu redukciju muižnieki sajuta kā netaisnību, daudzi no viņiem slepeni, daži pat atklāti nostājās ienaidnieka pusē. Jaunais karālis Kārlis XII atradās kara gaitās ārpus valsts robežām, kārtība zemē sāka šķobīties. 1701. un 1702. gadā krievi izpostīja Vidzemes austrumdaļu, bet 1709. gadā tie laupīja, kāva, dedzināja visā zemē. 1710. gadā krita Rīga, zviedru laiki beidzās, sākās krievu laiki, un visa mūsu tautas attīstība ņēma pavisam citu virzienu; uz ilgiem laikiem bija zudis, ko zviedriem valdot bija guvusi.
Nav aprakstāms tas posts, ko nesa karš un
sabiedrotais — mēris. Jāsaka, ka mūsu novads dabūja ciest mazāk nekā daudzi citi, bet tomēr bija arī mūsu draudzē daža laba māja palikusi tukša, bez iedzīvotājiem. Mācītājs tika aizvests gūstā, baznīcas sudrabs nolaupīts, baznīca un mācītāja māja tik stipri bojātas, ka bez lieliem remontiem nebija lietojamas. Vajadzēja paiet vēl daudziem gadiem, pirms kara sistās brūces sadzīt varēja.
Kad tieši izlabota mūsu baznīca pēc Ziemeļu kara postījumiem, to diemžēl nevaram vairs pateikt. Bet jau 1797. g
adā bija jāstājas atkal pie lielākiem remontu darbiem: jāatjauno velves, jāuztaisa jauns jumts. 1834. gadā izklāja velvi no iekšpuses ar dēļiem. 1839. gadā nojauca torņa skaisto virsbūvi, bet 1840. gadā par 580 rubļiem to atjaunoja vecā veidā, ar vaļēju zvana galeriju, būvmeistars Hese no Limbažiem, uzliekot torņa galā krusta vietā modrības simbolu — gaili.
Par plašākiem remonta darbiem dzirdam atkal 1887.
gadā, kad draudze taisijās svinēt sava dievnama 200. gadu jubileju: laboja baznīcas jumtu, apmeta un balsināja ārsienas, krāsoja torņa jumtu, balsināja velvi un iekšsienas, ap altāri un kanceli uzgleznoja tumši sarkanā krāsā drapērijas. Visus šos darbus, izņemot torņa krāsošanu, atkārtoja 1902. gada vasarā, atjaunojot pa daļai arī baznīcas grīdu un izkrāsojot ar eļļas krāsu baznīcas un ģērbkambaru sienas 6 pēdu augstumā. Šos darbus par 428 rbļ. 34 kap. izpildīja būvmeistars Ramats, bet draudzei bija jākalpo vēl 390 kājnieku dienas. Neīstās drapērijas ar lielu prasmi atjaunoja tumši zilā krāsā draudzes loceklis, Bauņu Zelles saimnieks Jānis Zvirbulis.
1903.
gadā izrādījās, ka nepieciešama torņa jaunbūve. Pieteicās draudzes loceklis, Bauņu kalējs Augusts Zalcmanis un apņēmās par 100 rubļiem nojaukt torni 14 dienu laikā bez kaut kādām stalažām. To viņš arī izdarija tā paša gada oktobrī. Noplēstās torņa virsbūves vietā torņa mūra daļu pagaidām nosedza ar vienkāršu dakstiņu jumtu.

Jaunā torņa celšana radīja draudzei lielas grūtības. Trīka līdzekļu un materiālu. Tad mācītājs A. Niedra ņēma lietu savās rokās, sasauca visus sabiedriskos darbiniekus un citus interesentus no draudzes locekļu vidus un rīkoja 1908 g. 3. februārī mācītāja muižā lielu bazāru. Bazāra skaidrais atlikums, 707 rubļi un 50 kap., līdz ar atbilstošu piemaksu no muižnieku puses deva iespēju celt tagadējo torni. Vēl tai pašā ziemā pirka un pārveda torņu dzelzs daļas, kuras 1908. g. vasarā sastādīja tas pats Augustss Zalcmanis, kas veco torni nojauca (miris 1929. g. 23. jūlijā, kā baznīcas padomes loceklis). 1914.gada septembrī ielika altāra korī jaunu grīdu. 1927. gada vasarā laboja jumtu, apmeta un balsināja torņa mūra daļu un baznīcas priekšpusi, krāsoja torņa galeriju un jumtu. Šos darbus veica uzņēmējs Striģelis no Rīgas, bet līdzekļus sagādāja baznīcas padomes bazāru komiteja ar Dr. Eduardu Spalviņu priēkšgalā. Matīšu baznīcas īpatnība ir divi altāri. Lielais altāris savu tagadējo izskatu guvis 1859. gadā, kad tika iegādāta jauna altāra glezna, bet pats altāris pārbūvēts un no kora vidus pārcelts līdz austrumu sienai. Mākslinieka Bēzes glezna maksājusi 300 rubļus, bet tik pat daudz tika izdots par altāra pārbūvi. Līdzekļi sagādāti ziedojumu ceļā. Mazo altāri baznīcas dienvidu pusē, iepretim kancelei, cēla 1930. gada vasarā galdniekmeistars Ansis Zīle. Tas izmaksājis kopā ar altāra piederumiem Ls 184,—. Altāri iesvētīja 1930. g. 19. jūlijā Rīgas Domas baznīcas mācītājs Edgars Bergs. Aiz mazā altāra novietota Folca darbnīcā Rīgā pagatavotā melna granīta plāksne par piemiņu pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem draudzes dēliem. Galvenā altāra lielo krucifisku 1863. gadā dāvinājis Vilzēnu grāfs Pauls Sīvers, bet 4 lielie altāra lukturi ir 1868. gadā Braslavas barona Ādama Burharda Ceimera-Lindenšerna dāvināti. Vecāko no 3 kroņa lukturiem 1699.gadā dāvāja brīvzemnieks Jukums Zēmele, pēc tam kad viņš pavasara palu laikā brīnumainā kārtā bija izglābies no Briedes upes viļņiem, bet altāra grīdsegu dāvājusi kāda kalponīte, Celmiņu Ilzīte, kas mirusi 1928. gadā, 97 gadus veca, un daudz zināja stāstīt par veciem laikiem un veciem mācītājiem.
Ērģeles Matīšu baznīcas dokumentos pirmo reizi pieminētas 1832. g
adā. Liekas, ka līdz tam laikam draudze tiešām iztikusi bez ērģelēm: 1832. gada protokolā, kurā nolemta ērģeļu iegādāšana, atlaists arī draudzes skolotājs un priekšdziedātājs Jānis Pētersons, jo tas „neprot spēlēt ērģeles un draudzei nav iespējams algot vēl īpašu ērģelnieku", bet atlaistā vietā pieņemts par skolotāju, priekšdziedātāju un ērģelnieku Pēteris Treimanis, uzsverot īpaši to, ka viņš „prot arī labi spēlēt ērģeles". Ērģeles par 430 rubļiem gatavojis ērģeļu būvētājs Veiss. s tika uzstādltas 1833 gada novembrī pēc tam, kad tās bija pārbaudījis un par labām atzinis Rubenes skolotājs un ērģelnieks Apinis. Tagadējās ērģeles iesvētītas 1867. gada 27 augustā un izmaksājušas 1800 rubļu (no muižniekiem 1000 rbļ., no zemniekiem 800 rbļ.). Slavenā meistara Ladegasta būvētas viņas piederēja savā laikā pie labākām ērģelēm plašā apkārtnē, bet tagad, 70 gadus jau nokalpojušas, ir pelnījušas, ka tās visdrīzākā laikā paplašina un papildina. Matīšu baznīcai pieder 2 zvani. Karaļa dāvātais, Ziemeļu karu pārcietušais vecais zvans 1839 gadā izrādījās par pilnīgi nelietojamu. Veco torni nojaucot, arī to nolaida un vietā iegādājās Rēvelē jaunu 25 pudus smagu zvanu, par ko samaksāja 150 rubļus: 100 rubļus deva muižnieki, bet 50 rubļus sameta zemnieki, maksājot 5 kap. no dvēseles. Zvans kalpoja līdz 1901. gadam, kad piepeši tas zaudēja savu dzidro un spēcīgo skaņu. Zvanu tuvāk neapskatot, pasūtīja slavenajā Valdajas lietuvē jaunu apmēram 40 pudus smagu zvanu. 1902. gadā nolaida veco zvanu un uzstādīja jauno. skaņas nebija tik mīlīgas kā vecajam, bet toties spēcīgākas. Bet jau 1926. gada rudenī jaunā zvana skaņas kļuva neskaidras. Apskatot tuvāk izrādījās, ka zvans ieplīsis. Plaisa kļuva aizvien lielāka un reiz tik varenas skaņas, kas sniedzās pāri draudzes robežām, tagad tikko mācītāja mājā sadzirdamas. vietā bija jāstājas atkal vecajam, zvanam, jo izrādījies, ka tas pilnīgi vesels, bojājusies tikai izolācija starp pašu zvanu un zvanāmās ierīces metāla daļām. (no 1937.gadā izdotā bukleta “Matīšu baznīca”)

Adrese: Valmieras novads, Matīšu pagasts, Matīši (koordinātes - 57.700027, 25.15952557.700027, 25.159525 )