31.07.22

Umurgas mācītājmuiža

 


                                                                  (2019.gada foto)

Umurgas mācītājmuiža izveidota 1638.gadā. Uz tās zemes rīkoti gadatirgi, bērzu birztalā Brāģītis, kura tagad iznīcināta, bērnu svētki. 20. gadsimta sākumā mācītājmuižā bija savākta vērtīga bibliotēka ar seniem baznīcas dokumentiem un grāmatām.

Umurgas mācītājmuižā saglabājusies mācītājmāja, klēts, kūts un otras kūts drupas. Mācītājmāja padomju okupācijas laikā ir papildināta ar jumta izbūvi un piebūvi pie ieejas iepretim klētij. Par ēkas kādreizējo izskatu var spriest pēc Pieminekļu valdes 1925. gada materiāliem. Tajos redzama citām mācītājmājām līdzīga simetriska ēka ar lieveni centrā un divslīpju jumtu, kura gali daļēji nošļaupti. Ēka celta no sarkanajiem ķieģeļiem, bet vietām sienas ir no laukakmeņiem. Tas liecina, ka tā ir 19.gadsimta otrajā pusē pārbūvēta kāda senāka ēka. Par to norāda arī logailu apdare un stūru akcentējums ar ķieģeļiem. Umurgas mācītājmāju nosacīti var attiecināt uz 19.gadsimta otrās puses arhitektūru ar tai racionālo pieeju fasāžu risinājumam un detaļu izveidojumam. Savu pirmatnīgo veidolu no 18.gadsimta beigām saglabājusi laukakmeņu mūra klēts. Tās apjoms ir salīdzinoši smagnējāks un arhaiskāks.

Par notikumiem, kas risinājušies šajā pastorātā 18. gadsimtā, ir saglabājušās vairākas ziņas. Ziemeļu kara laikā Umurgas mācītājmuiža netika pilnīgi izpostīta. Pēc kara, no 1714. gada Vidzemei īpašos posta laikos, mācītāja pienākumus sāka pildīt Johans Kaspars Tempelmanis. 1728. gadā pabeigti baznīcas atjaunošanas darbi, un, domājams, arī mācītājmuiža nav atstāta novārtā. Par pastorātu ziņas sniedz 1744. gada vizitāciju protokoli. Katrai Umurgas droudzē ietilpstošai muižai bija jāuztur kārtībā sava noteikta mācītājmuižas ēka. Tā Vainižu muižai bija jāzin par mācītāja dzīvojamo ēku, Ālena, Ķipēnu un Taures muižām bija jākopj vai jāuztaisa viena rija, bet otra bija jāuztur kārtībā Tiegažu un Lindes muižai. Roperbeķiem bija jātaisa klēts, Katvariem zirgu stallis, Ārciemam lopu kūts, Augstroziešiem vāgūzis, Rozbeķiešiem alus brūzis un Pociemam muižas pirts. Minētā kārtība izbeigta 1790. gadā, kad ēkas kā kopīgu draudzes īpašumu apsaimniekoja baznīcas konvents kopumā.

Umurgas baznīca un mācītājmuiža saistās ar mācītāju Juri Neikenu (1826.-1868.). Viņa galvenās intereses bija savas tautas reliģiskās un tikumiskās dzīves izkopšana. Par J. Neikena sabiedrisko darbību liecina arī pirmo latviešu dziesmu svētku veicināšana Dikļos 1864. gadā, kur viņš bija mācītājs pirms tam. (Mācītājmuižas Latvijā, 2002)

1936.gada izdevums “Audzinātājs” raksta: “Dzimtajā draudzē Umurgā Neikenam nebija lemts ilgi nest sava darba svētību. Pāriedams no Dikļiem uz Umurgu 1867.gadā, jau 1868.gada 1. jūlijā Juris Neikens slēdza acis uz mūžu. Nedēļu pirms nāves, jau slimībā stipri saguris, Juris Neikens izgājis uz Umurgas mācītājmuižas balkona, lai noskatītos netālajā „Breģītī" sarīkotajos bērnu svētkos. Svētku rīkotājiem vēl piekodinājis uzvilkt bērzā karogu, lai viņš zinātu, ka svētki sākušies. Tā Juris Neikens savu darba mūžu sācis kā jaunatnes audzinātājs to arī nobeidz, pēdējo skatu veltīdams latviešu tautas jaunatnei.” 

Adrese: Limbažu novads, Umurgas pagasts, Umurga, Parka iela 2 (koordinātes - 57.520618, 24.806802 )