11.08.20

Berķenes ūdensdzirnavas (Lielberķenes ūdensdzirnavas)


                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

“Tieslietu ministrijas vēstnesis” 1924.gadā raksta: “1923. g. oktobra mēneša 24. dienā Eižena Dannenberga pilnvarnieka zv. adv. J. Graudiņa sūdzība par Zemkopības ministrijas 1922. g. 12. oktobra lēmumu Mežmuižas pagasta Liel-Berķenes ūdens dzirnavu zemes piegriezumu lietā.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra v. i. atzinumu, senāts atrod, ka sūdzētāja pilnvarnieks zv. adv. J. Graudiņš atsauc savu sūdzību, kamdēļ tā no senāta atstājama bez caurskatīšanas. Caurlūkojot šo lietu uzraudzības kārtībā un ņemot vērā, ka ar Zemkopības ministra 1921. gada 10. jūnijā apstiprināto starpresoru komisijas lēmumu Jelgavas apriņķa Mežmuižas pagasta Liel-Berķenes muižas ūdens dzirnavas  atzītas par neatsavināmām; ka pēc Zemkopības ministrijas aktā esošiem Mežmuižas pagasta zemes ierīcības komitejas 1921. g. rakstiem Nr. 261 un 300 — Liel-Berķenes ūdens dzirnavas pirms kara strādājušas tikai vietējām vajadzībām, pārstrādājot ap 100 pudu dienā un pēc kara nespējot apmierināt pat vietējo iedzīvotāju vajadzības, strādājot tikai ap 1—2 dienas nedēļā ar vienu rupji maļamo gaņģi, bet dzirnavās ierīkotais naftas motors nemaz nedarbojoties; ka pēc vietējā valsts zemju pārziņa 1921. gada 15. aprīļa akta, minētās dzirnavās atrodās divi valču krēsli priekš bīdelēšanas, trīs rupjie maļamie gaņģi un viens grūbu gaņģis, kā arī viena ūdens turbīna, kura pēc vietējās zemes ierīcības komitejas priekšstāvju apliecinājuma spējīga nodarbināt tikai divus gaņģus, patērējot apm. 16 HP; ka taisot savu lēmumu par Liel-Berķenes ūdens dzirnavu neatsavināšanu, Zemkopības ministrija nav griezusi ne mazāko vērību uz to, vai ir konstatēts, ka minētās dzirnavas ir strādājušas priekš plašākas apkārtnes jeb apkalpojušas tikai vietējās lauku vajadzības; ka tikai pēc minēto apstākļu noskaidrošanas bija izšķirams jautājums par to, vai šīs dzirnavas atzīstamas par tādu rūpniecības iestādi, kura uz agrārās reformas lik. I. d. 2. panta pamata izslēgta no atsavināšanas; ka taisot savu 1921. Gada 10. jūnija lēmumu bez šo apstākļu noskaidrošanas, Zemkopības ministrija ir pārkāpusi augšā pievesto likumu noteikumu, kamdēļ šis lēmums nav atstājams spēkā, — nolemj: Eižena Dannenberga pilnvarnieka zvērināta advokāta J. Graudiņa sūdzību atstāt bez caurskatīšanas. Uzraudzības kārtībā Zemkopības ministrijas 1921. gada
10. jūnija lēmumu atcelt un uzdot taisīt jaunu lēmumu šinī lietā.”

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts, Ziedkalne