11.08.20

Alojas biedrību nams (Alojas tautas nams, Alojas kultūras nams)

                                                             (1930.gada foto)
                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Alojas biedrību nams — plaša ēka ar ērtu izrīkojumu zāli un skatuvi. Nams celts ar Lauksaimniecības biedrības un Krājaizdevu kases līdzekļiem un skaitās šo organizāciju īpašums. (Vadonis pa dzimtenes kalniem un lejām, 1930)
1938.gada izdevums “Sētā un druvā” raksta: “Alojas lauksaimniecības biedrība uz savu pirmo dibināšanas pilnsapulci sanākusi jau 1902. gada 18. jūnijā. Tātad biedrība pastāvējusi jau vairāk kā 35 gadus un piedzīvojusi gan uzplaukuma, gan atplaukuma laikmetus, atkarībā no tā, kādas bijušas latviešu tautas likteņgaitas. Alojas lauksaimniecības biedrībai kopīgi ar vietējo krājkasi Alojas miestā pieder biedrības nams ar plašu izrīkojumu zāli, skatuvi, bufetes telpām u. t. t. Namā patvērumu atradušas gandrīz visas Alojas kultūrālās un arī daļa saimniecisko organizāciju. Alojas lauksaimniecības biedrība var lepoties ar to, ka tā izauklējusi un izaudzinājusi gan Alojas piensaimnieku sabiedrī bu, kas ne vienu vien reizi pratusi izpelnīties godalgas un balvas, gan arī tikai pagājušā gadā nodibināto un moderni iekārtoto Alojas spirta kopdedzinātavu, kas arī darbojusies ar redzamām sekmēm un panākumiem. Tāpat mūsu skatus iepriecina Alojas lauksaimniecības biedrības iekārtotais un labā kārtībā esošais izstādes laukums.
Alojas lauksaimniecības biedrība bez tam rosīgi darbojusies arī tīri kulturālā laukā. Teātra izrādes, kursus, priekšlasījumus, brīvdabas izrādes Alojā parasti rīkojusi lauksaimniecības biedrība. Tagad šo sarīkojumu vadīšanai un organizēšanai pie Alojas lauksaimniecības biedrības noorganizējusies sabiedriski-kul turālā sekcija, par kuras vadītāju iecelts vietējais skolotājs A. Galeviuss. Pie sekcijas nodibināta arī dramatiskā kopa, ko vada Jānis Berkans. Sekcija pārzina arī plašo bibliotēku, kuras lasītāju skaits pavairojies gan ar jaunās, gan vecākās paaudzes alojiešiem. Atzīmējams, ka lauksaimniecības bied rība ierosinājusi kritušo brīvības cīnītāju godināšanu, ceļot attiecīgu pieminekli. Līdzekļu vākšana bijusi tik sekmīga, ka drīz Alojā pacelsies piemineklis par tēvzemi kritušiem Alojas varoņiem. Tāpat atzinība Alojas lauksaimniecības biedrībai pienākas par ierosmi dedzīgā latvju dziesminieka Ausekļa kapa uzkopšanā un gadskārtējās  atceres rīkošanā, jo Auseklis — dzimis alojietis, atdusas Alojas kapos. Alojas lauksaimniecības biedrība lielu rosību parādījusi arī meža dienu un spodrības nedēļas sarīkošanā, apstādot ceļus, kas ved uz sabiedriskām ēkām, godalgojot spodrākās saimniecības un izdarot spodrināšanas darbus atsevišķās saimniecībās. Pie biedrības darbojas dārzkopības-biš kopības sekcija A. Vipuļa vadībā, zemkopības sekcija P. Krogzemja vadībā, lopkopības sekcija K. Lamstera vadībā un mežkopības sekcija G. Irmeja va dībā. Alojas lauksaimniecības biedrības īpašumā vēl skaitās: traktors, arkli, šķīvju ecēšas, kultivātors, augļu spiede, maļaais, pasterizators un akmeņu cēlājs Talcinieks. Alojas lauksaimniecības biedrību vada tās ilggadīgais priekšnieks G. Pētersons, bet valdē darbojas P. Krogzems, K. Lamsters, K. Cukurs un M. Dreimanis. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs E. Krūmiņš, locekļi: V. Ķirsis un V.Šmits.”

Adrese:  Aloja, Jūras iela 13