20.06.20

Nīgrandes muiža (Nīgrandas muiža , Nigranden)                                                                             (19.... gadu foto)
                                                 (Muižas kalpu māja, 19... gadu foto)

                                                             (2017.gada foto)

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Nīgrandes muižas vēsture ir saistīta ar vairākkārtēju īpašnieku maiņu - tā bieži pirkta un pārdota. Šī vieta pieminēta jau 1500. gadā, kad Kurzemes bīskaps Martins Levitus bija izlēņojis zemes gabalu ar nosaukumu „Niegrande” Johanam Pīlam. Pēc tam muiža tika izlēņota citiem Pīliem un simts gadus vēlāk tā kļuva par dzimtas īpašumu. Pēc tam sākās liela muižas pirkšana un pārdošana. Sākumā Gerhards Pīls to pārdeva Reinholdam Brakelam, pēc tam īpašuma tiesības ieguva viņa dēls Johans. Bet Johana dēls Fridrihs Nīgrandi pārdeva Johanam fon Felkerzāmam. 1738.gadā Nīgrandi ieguva Frombolds Ernests fon Montovts, pēc tam Dītrihs Vilhelms fon Hāns. Starp muižas pircējiem bija arī Katrīna Helēne fon Reke, kura 1768. gadā to pārdeva savam otrajam vīram Benediktam Heinriham fon Heikingam. Abu laulāto draugu ģerboņi bija redzami 1775.gadā uzceltajā baznīcā. B.H. fon Heikings 1797. gadā Nīgrandi atstāja mantojumā savai otrajai sievai Johannai Dorotejai fon Funkai, kura 1800. gadā to pārdeva Ilmājas muižas īpašniekam Georgam Reinholdam fon Zasam. 1814. gadā viņš bija spiests izsludināt muižas bankrotu un pārdošanu izsolē, kurā to nopirka Liepājas tirgotājs, Ligutu muižas īpašnieks Hermanis Frīdrihs Bordēls fon Bordeliuss. Viņš nomira 1827. gadā, bet mantinieki 1832. gadā Nīgrandi kopā ar trim piemuižām (Alšiem, Piķeļiem un Jurģiem) pārdeva Eduardam fon Firksam (1799–1881), Kalvenes muižas īpašnieka dēlam. Pēc viņa nāves Nīgrandi mantoja dēls barons Augusts fon Firkss, kurš 1907. gada 11. janvārī muižu par 225 tūkstošiem rubļu pārdeva zinātņu doktoram Hugo Kaulam (Kaull), kurš bija studējis ķīmiju Rīgas Politehnikumā, bet lauksaimniecību Vitenbergā un Hallē. Viņš nopirka arī Meldzeres muižu, kur atklājis brūnogļu iegulas un sācis tās izmantot. Viņš nomāja arī Alšu muižu un Alšu kaļķu cepli. Pēc zemes reformas Kaulam atstāja Alšu muižu un cepli un viņš uzsāka veiksmīgu piensaimniecību, bet 1939.gadā izceļoja uz Vāciju.
Nīgrandes muižas dzīvojamā ēka, kuru baronu fon Firksu laikā pārbūvēja pēc Liepājas arhitekta Maksa  Teodora Berči projekta, nav saglabājusies. 1922. gada 22. janvārī Nīgrandes muižas kungu māja ar Zemkopības ministrijas zemes ierīcības komisijas lēmumu tika nodota Nīgrandes pagasta sabiedrībai par simbolisku summu – 20 000 Latvijas rubļu. Tajā ierīkoja Nīgrandes pamatskolu, bet 1930. gada 19. februārī ēka nodega, aizdegoties žagariem, kas tika glabāti aiz krāsns. 1932. gadā drupas atjaunoja, celtni pagarinot par diviem logiem un izbūvējot apdzīvojamu jumta stāvu. Šī būve savukārt nodega 1944. gada 2. novembrī pēc Sarkanās armijas artilērijas apšaudes. Jauna skolas ēka tajā pašā vietā tika uzcelta 1964. gadā.
Nīgrandes muižas kungu mājas vairs nav, arī pats muižas centrs 20. gadsimta gaitā pārvērties par veselu jaunceltņu ciematu, kur tikai baznīca, pāris alejas, seni koki, skaista klēts un vēl pāris bijušo muižas saimniecības ēku iezīmē šīs vietas kādreizējo noskaņu. Iztēloties šo nostūri var izlasot Jēkaba Janševska darbu „Dzimtene”, kurā šī vieta dēvēta par Cīruleni.

Nīgrandes skolas sporta laukums it kā esot vietā, kur bijuši 2.pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi. Muižas klēts ēkā tagad Nīgrandes pagasta sabiedriskais muzejs. Pie skolas ēkas piemiņas plāksne rakstniekam Jēkabam Janševskim, kurš mācījies Nīgrandes pamatskolā.

“Kurzemes vārds” 1937.gada 25.septembrī raksta: “Uz Liepājas apriņķa vecākā E. Līča ierosinājumu Nīgrandā 17.oktobrī notiks plašas Kursas rakstnieka Jēkaba Janševska piemiņas svinības ar piemi ņas plāksnes atklāšanu pie Nīgrandas 6-kl. pamatskolas, kuru pārdēvēs Jēkaba Janševska vārdā. Dižā Kursas rakstnieka piemiņas svinības sāksies ar dievkalpojumu un garīgu koncertu Nīgrandas baznīcā. Dievkalpojumu vadīs Pampāļu draudzes mācītājs F. Īlēns. Dziedās Nīgrandas un Embūtes vīru kori, bez tam koncertā piedalīsies arī 15. Liepājas aizsargu pulka štāba bataljona orķestris. Pēc dievkalpojuma  pl. 12 notiks skolas pārdēvēšana un piemiņas plāksnes atklāšana, kam sekos goda mielasts pamatskolas telpās. Vakarā Nīgrandas Sadraudzīgās biedrības namā notiks Latvju Jaunatnes Liepājas nodaļas kora koncerts ar sekojošu teātra izrādi. Izrādīs Jēkaba Janševska «Mežvidus ļaudis».

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Nīgrande