20.04.20

Sniķeres pamatskola

                                                                (1937.gada foto)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sniķeres 6-klašu pamatskola atrodas Vecsniķeres centrā.  Tagadējā skolas ēka celta 1888. gadā. Pirms tagadējās skolas darbojusies kāda privātskola Ķesteru mājās un to vadījis privātskolotājs Strautmanis.
1936.gadā “Zemgales balss” raksta par mazpulku svētkiem Sniķeres pamatskolā: “Sniķeres mazpulks 22.novembrī Sniķeres pamatskolas telpās svinēja karoga un svinīgā solījuma svētkus. Skolas nams svētku gadījumā uzposts un greznots valsts karogiem un zaļumu vītnēm. Karoga svētkus ievadīja ar garīgu aktu Mežmuižas draudzes mācītājs Kundziņš. Karogu mazpulkam dāvāja Sniķeres aizsargu nodaļa. Nodaļas priekšnieks Kļava, nododot karogu Jelgavas novada mazpulku inspektoram agr. K. Pelēķim, uzaicināja vienoties tautas lūgšanā „Dievs, svēti Latviju". Mazpulku inspektors agr. K. Pelēķis, pasniedzot karogu mazpulku vadītājam T. Rudzurogam, aicināja vienmēr svētu turēt darba tikumu un tēvu zemes mīlestību, un savus spēkus ziedot mūsu dzimtai zemei — Latvijai. Svinīgo solījumu nodeva 22 mazpulka dalībnieki un parakstījās svinīgā solījuma grāmatā. Mazpulku svētku gadījumā apsveica Sniķeres pagasta vecākais Lilienfelcls, Sniķeres aizsargu nodaļas priekšnieks Kļava, Bēnes piensaimnieku sabiedrības „Strauts" priekšnieks Grikmanis, Sniķeres krājaizdevu sabiedrības priekšnieks Roze, Sniķeres lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis Hermanis, Uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis Šiliņš, bibliotēkas biedrības priekšnieks Freidenfelds, Sniķeres piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis Heimanis, Sniķeres patērētāju biedrības valdes loceklis Rikmanis, Bēnes mazpulka vadītāja agr. M. Liepa, Ukru mazpulku vadītājs Mednieks un daudzi citi. Jaunajā karoga kātā apsveicēji iesita 9 sudraba piemiņas un draudzības naglas. Vakarā notika teātra izrāde. Uzveda Ausmas Rogas ,,Pirms lielās dzīves" . Pēc teātra saviesīga dzīve. Karoga svētki bija ļoti kupli apmeklēti.”
1938.gadā izglītības komisijas atzinumā par Latvijas pagastu skolām minēts: “Sniķeres pag. 6-kl. pamatskola ar 75 skolēniem. Skola atrodas pašvaldības telpās, kas piemērota skolas vajadzībām. Pie skolas ir zeme. Komisija atzina, ka Sniķeres pagastā arī turpmāk atstājama viena 6-kl. pamatskola.”
Padomju okupācijas gados skola bijusi diezgan nožēlojamā stāvoklī. Tagad ēka ir atjaunota, bet skolas tajā vairs nav.

Adrese: Auces novads, Bēnes pagasts, Vecsniķere