04.04.20

Slokas muiža (Gut Schlok) Jūrmalā

                                                             (2019.gada foto)
                                                         (1914.-1919.gada karte)

Ja par citām muižām ir skaidrs, kur tās bijušas un kad tās bijušas, tad par Slokas muižu īstas skaidrības man ilgi nebija. Mazliet skaidrības ieviesa 1935.gadā izdotā Pētera Beltes grāmata “Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas ar apkārtni”. Līdz šim daudzviet internetā pavīdējusi doma, ka Slokas muiža bijusi ap Dzirnavu ielu 42, kur atrodas kāds vairāk vai mazāk lepns koka savrupnams, kas tomēr pilnīgi noteikti nav Slokas muiža. Apmēram šo pašu vietu (tagadējās slimnīcas apkārtni) apraksta arī  laikraksts “Jūrmala” (diemžēl neatceros, kurā numurā, bet tagad to vairs nevaru atrast), cita starpā rakstot: “Vecās barona pils ēkā tika izveidota nodaļa personām ar garīgās veselības traucējumiem.”
Esmu skatījusies vecas kartes, kur Slokas centrā nekad nav tikusi pieminēta muiža. Bet toties Slokas muižas nosaukums drukāts apmēram tur, kur tagad sastopas Brankciema iela ar Ventspils šoseju, kur netālu ir Slokas karjers. Apmēram starp Bāžciemu un Pavasaru muižu. Par šo tēmu esmu interesējusies arī pie Slokas novadpētniekiem, bet viņiem ir uzskats, ka Slokā muiža nekad nav bijusi. Tāpēc labāk publicēšu nodaļu par Slokas muižu no augstākminētās grāmatas. Tajā pieminēta vēl cita Slokas muižas vieta – Lapmežs, no kurienes gan muiža vēlāk pārcelta uz manis iepriekš pieminēto vietu pie Bāžciema.
Hercogu laikos Slokas muiža, kas atradās Lapmežā, bija hercoga privāts īpašums, tāpat kā baznīca un mācītāja muiža. Zemnieku-zvejnieku mājas Kauguru, Bāžu, Lapmežā un Raga ciemos skaitījās tolaik pie Ozolu muižas. Pēc 1697. g. vaku grāmatas nodevas noteiktas katram saimniekam caurm. 1 dālderis naudā, pusmucas sālītu, 2000 žāvētu reņģu, 1 kāls lēstu; pirtniekiem un piedzīvotājiem nodevas mazākas. Slokas dzirnavās un Klīves muižas akmeņu lauztuvēs bijis jāiet klaušās tiem, kas tuvāk [bāženiekiem, kaugurniekiem]. Slokas muižai, kā hercoga privātīpašumam, nekādas klaušas, nedz nodevas tolaik zemnieki nedeva. Beidzamais Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons ap 1795. g. šo muižu pārdevis krievu valdībai. Tā te ielika savu rakstvedi. Tam bija jāpārzin nodokļu lietas, kā galvas naudas, papildu un obroka maksājumi, klaušas, sīkas ķildas jāizšķir. Tā 1797. g. tas samierina Ķezu mājas piedzīvotāju Kāpnieku Jāni, kas uztaisījis tīklu būdiņu uz Pūriņu Toma zemes. Rakstvedis Bēkmanis devis Kāpniekam pašam zemi. 1798. g. atspēkodams māc. Rozenberga sūdzību, ka māc. muižai klaušas netiekot kārtīgi pildītas, skrīveris raksta kamerālvaldei, ka zemnieki ne labprāt uz māc. muižu klaušās ejot, jo zirgiem jāstāvot vecā šķūnī, kur tos viegli varot saplosīt vilki. 1803.g. ieradās Cēsu ekonomijas pārvaldē no Lapmeža Burkānu Ansis un Bimbas Ansis. Tie sūdzas par rakstvedi Pernicu, kas tos pats pēris un licis pērt stārastam Paeglem, tāpēc ka nemaksājot gruntsnaudu, kaut gan šiem zemes neesot. Pēc 1841.g. ziņām šai muižai, ko parasti saukāja par Lapmeža muižu, bet kas domēnu valdē skaitījās kā kroņa obroka gabals, bijušas 7 desetinas lauku un 21 des. pļavu. 1847.g. domēnu valde nolēmusi muižu dzēst no obroku sarakstiem un ievest muižu sarakstos. Uz šī pamata pēc toreizējiem likumiem pie muižas bija jādibina pagasts. Tā radās Slokas kroņa pagasts, kamēr agrākais sadalījums bija ciemi. Pašu muižu pārcēla no Lapmeža uz veco Slokas mežniecību, kas atradās tagadējā Slokas-Tukuma lielceļa malā. To iesauca pēc viņas pirmā nomnieka vārda par “Biltes" muižu. Tās zemes platību 1859. g. palielināja uz 690,13 desetinām, piegriežot meža zemes un pievienojot kādreizējo fišmeistara zemi pretī Gātsgalam — Celmus. Pie šīs zemju mērīšanas skolai [Bigauņu ciemā] iemērīja 4,42 un pagasta tiesai [Kauguru ciemā] 4,09 desetinas. Agrākās Lapmeža muižas zemes pievienoja Lapmeža krogam. lerīkoja arī Jauno krogu Lielmeža vidū uz Slokas-Tukuma lielceļa un Ķemeru ceļa krustojuma. Kauguru un Lapmeža krogi pastāvējuši sen. Kad 1861. g. kroņa mājas sāka pārdot par dzimtu, Slokas pagastā daudz pircēju nebija, jo krievu zemnieku brīvlaišanas manifests, kas brīvlaistiem piešķīra arī zemi, deva cerības arī šejienes zemniekiem gūt zemi par brīvu, kāpēc tie no pirkšanas atturējās. Kur tagad kailas Lapmeža kāpas, tur 19. gadu simteņa sākumā bijis varens ozolu, kļavu, melnalkšņu, liepu mežs, no kam savu nosaukumu dabūjis viss ciems. Skaistā meža dēļ te, tāpat kā blakus esošā Bigauņu ciemā, apmetušies vasarnieki. Vēl 1866. g. Bigauņu ciemā bija privātas vasarnīcas, kas piederēja Hāzes, Vilpertu, Ginteru, Hepkeru u. c. ģimenēm. Pat sava mūzikas kapella tikusi uzturēta. Bet kad Dubulti attīstījās, šis spožais laiks Bigauņos beidzās. Dažas vasarnīcas tika noplēstas un pārceltas uz Dubultiem. Pēc meža nociršanas vējš apputinājis ar kāpu smilti melnzemi un lielus pļavu gabalus. Te aug vairs tikai grīslis un punduru priedītes. Tikai mazi dārziņi un krūmāji palikuši kā sīkas saliņas šajā postažā, ko radījusi ļaužu ģeķība. Par Lapmeža nosaukuma izcelšanos izteiktas arī domas, ka šis vārds cēlies no vācieša Lappe, kam ordeņa mestrs devis te mežu. Agrākās Lapmeža muižas vietu, kur bez citām saimniecības ēkām bijis arī brūzis un degvīna dedzinātava, apzīmē vairs daži veci koki. Tuvumā ir Siliņa upe, kas ap 19. gadsimteņa vidu izrauta vienā naktī, lai rastu pārplūdušam Slocenes ezeram izeju uz jūru, kad Starpupe Lapmežā, kam šie ūdeņi caur Kaņeru ezeru jānovada jūrā, bijusi aizsprostota slūžām. Siliņupes izrāvums atklājis vecu kapsētu. Ilggadīgais Bigauņu skolotājs Stumberģis tur savācis ap 1890. g. poļu, zviedru un dāņu naudas no 17. gadsimteņa beigām. Atnākot Štumberģim ap 1870. g. te par skolotāju, ļaudis bijuši rupji, māņticīgi, dzērāji, ķildīgi. Tagad (1898.) citādi: tapuši reliģiozi, ik svētdienas iet baznīcā; mājās palikušie notur 2 reizes dievvārdus.  Bigauņciemā cēlusies plašā apkārtnē pazīstamā Stūlu ģimene. Uz Ragciema pusi kāpa paceļas augstāk un apaugusi ar mežu, dārzi vairāk kultivēti. Te atrodas ļoti veca kapsēta, un pie tās esot vieta, kur bijusi katoļu sv. Bērtuļa baznīca. „Raga Muižnieku" mājas nosaukums norāda uz varbūtēju muižu šinī vietā. Ragciema kāpās un ragā senāk atrasti lielgabali, kas norāda uz krasta apsardzību šai vietā, varbūt zviedru laikos. Vēlāk lielgabali aizvesti uz Rīgu un pārkausēti. Jūrmalas ciemu iedzīvotāju galvenā nodarbošanās — zveja. Lielas  grūtības rada produktu nogādāšana pa smilšainiem ceļiem uz Sloku, no kurienes tos transportēja pa lielākai daļai uzpircēji ar tvaikoņiem uz Rīgu. Lai iztiktu bez uzpircējiem, 1909. g. nodibinājās Lapmežā zivju konservēšanas iestāde, kas pēc dažiem gadiem darbību izbeidza. Labāki panākumi bija 1902. g. dibinātai zvejniecības b-bai, kas žāvētu reņģu nosūtīšanā uz Rīgu uzņēmās starpniecību starp ražotājiem un konservu fabrikām. Tagad pie Slokas pagasta pieder arī Braņķu ciems un Pavasari, kas agrāk bija atsevišķu muižu pagasti.”

Inta Baumane no Jūrmalas muzeja Jūrmalas avīzē 2019.gadā raksta: “Slokas muiža bija hercoga īpašums, kas veicināja Slokas attīstību ne tikai par nozīmīgu satiksmes, bet arī par amatniecības un tirdzniecības centru. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā, 17.gadsimta vidū, Slokā darbojās metālu veltuve, kaļķu, vara un stikla darbnīcas. Netālajā Kaugurciemā bija ierīkota osta ar vairākām noliktavām. Preču transportēšanai izmantoja ūdensceļu no Kaņiera ezera pa Sloceni caur Dūņeri (Dūņezeru) un Slokas ezeru līdz Slokas ūdensdzirnavām un tālāk uz Lielupi. Lai laivas, kuras vilka pāri dzirnavu dambim, to nebojātu, izraka apvadkanālu. 1678. gadā hercogs Jēkabs apmaiņas ceļā iegādājās no Lestenes Firksa Kauguru ciemu, kas kopš 16. gs. veidojās kā apdzīvota vieta ar zvejnieku–zemnieku mājām un krogu. Pēc hercoga nāves saimnieciskā dzīve Slokā un Kaugurciemā panīka.

Adrese:  Jūrmala, Sloka, ap Ventspils šoseju 68a