06.07.19

Pēterveides muiža (Vircavas Jaunā muiža, Peterweide)


                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Īpašnieks bija Kārlis fon Villons (von Willon), kuru 1905.gadā nogalināja. 1921.gada “Valdības vēstnesī” tiek meklēti viņa mantinieki un citas personas, kam ir tiesības uz atstāto mantojumu. Vēlākos gados te saimniekojis Vircavas aizsargu nodaļas priekšnieks Augusts Taube.

1864.gada “Latviešu avīzēs” sludinājums: Eeksch Jaunasmuischas Peterweides weens ustizzams mohderneeks, kas saproht pareisi lohpus kohpt, warr dabbuht mohdereschanu us pakti, 9 werstes no Jelgawas us Bauskas leelzeļļa. Kam patihk lai meldahs pee muischas waldischanas. (tātad, iekš Jaunāsmuižas tiek meklēts uzticams modernieks, kas saprot pareizi lopus kopt)


Adrese:  Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Šalkas