27.06.19

Cenas muiža (Zennhof)

                                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                       

                                                               (Foto no interneta)

                                                           (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Cenas muiža celta ap 1823.gadu ampīra stilā ar skatu tornīti (belvederu) virs jumta. Nodedzināta 1905. gadā un nav vairs atjaunota. Pēdējais īpašnieks - Otto fon Keizerlings. Pirms viņa muižas īpašnieki bija Rotenmundi, Pletenbergi, Račinski.
Grāfam V. Račinskim pēc 1812. gada kara postījumiem tika celtas jau­nas saimniecības ēkas un dzīvojamā māja. Nostāstā minēts, ka grāfs pēc kara griezies pie prūšu valdnieka ar sūdzību, un tas licis muižu atkal uzcelt. Ja vecā māja (celta 1761. gadā) bija koka un neliela, tad jaunās pils trīsstāvu būvapjoms ar seškolonnu portiku celts pēc tolaik Krievijā lietotajiem "Visaugstāk apstiprinā­to fasāžu krājumiem" un krievu arhitektūras principiem. Ce­nas pils nodegusi 1. pasaules kara laikā, tās attēlu var redzēt Rundāles pils muzeja izdotajā katalogā publicētajā F. Krauzes litogrāfijā. Daudzo spoku dēļ pils esot iesaukta par "Nāves bedri". Šad tad pilnmēness naktīs spokojusies pils ziemeļu spārnā dzīvi iemūrētā sieviete Anniņa, pēc citiem nostāstiem - arī vīrietis, pamatos esot ierakta arī zelta nauda. Bieži rādījies pe­lēkais vīriņš - cilvēks tumšzaļās mežsarga drebēs ar "ūti" gal­vā, pie kuras piestiprināta spalva.

No pils otrā stāva loga redzētas "trīs upes". Tā gan ir Misa, kas te pagriežas, un pagriezienā tai pievienojas neliela vecupe. Skatu no pils dārza pāri Misai grāfs esot nosaucis par Cenas mui­žas pērli. No tilta pa kreisi 200 m līdz Mīlestības saliņai, kur bijuši apglabāti muižas strādnieku bērni. Neatkarīgās Latvijas laikā tur it kā esot atradusies deju grīda. Lielceļa pretējā pusē iepretī pilij atradies spirta brūzis, bet krustojumā, stūrī uz Lie­piņu māju pusi, vēl tagad redzams ceriņiem apaugušais t. s.Mu­zikantu kalniņš, uz tā spēlējuši muzikanti, blakus deju grīda. Tāpēc jāšaubās, vai Mīlestības saliņā, bērnu apbedījumu vietā, būtu notikušas balles. Laikam ļaužu atmiņā kaut kas "pārklā­jies". Par Muzikantu kalniņa rašanos ir nostāsts, ka slimajam Cenas muižas baronam ārsts teicis, ka tā nevarot dzīvot - nekā nedarot. Ja neesot cita ko darīt, lai staigājot pa pļavu, vācot no kurmja rakumiem cepurē smiltis un berot vienā vietā. Tāpēc arī otrs nosaukums - Cepurīšu kalns.

Cenas muižas parka teritorijā 1927. gadā būvēta Liepiņu dzīvojamā māja. Kā jau pie kārtīgiem cilvēkiem mēdz būt, saimniecības ēkas celtas visagrāk - 1924. gadā. Iemītnieki, kamēr uzcēla dzīvojamās ēkas, kopā ar trim citām ģimenēm dzīvoja pilsdrupu pa­grabā. No bijušās muižas apstādījumiem redzama lapegļu rin­da, aug arī balzama papeles.
Attālāk no muižas vietas izpostītā veidā saglabājušies arī baronu kapi.

Adrese: Ozolnieku novads, Cenu pagasts