30.04.18

Biržu mācītājmuiža

                                         (Fotografēts ap 2008.gadu, Modra Geidāna foto)

Mācītājmuiža Biržos joprojām atrodas savā vietā, bet ir ļoti nolaista. Tā būvēta 18.gadsimta pirmajā pusē. Laikā no 1944. līdz 1945.gadam Biržu pamatskolas ēku aizņēmusi kāda padomju okupācijas armijas daļa un tajā laikā skola izvietojusies mācītājmuižā. Vēlākos gados mācītājmuižas ēkā bijis pasts, Biržu ciema izpildkomiteja, veikals, klubs. Kad šīs iestādes pārcēlās uz citām ēkām, mācītājmuižā iekārtoja dzīvokļus.
Biržu baznīcā darbojušies vairāki rosīgi mācītāji. Viens no tiem ir Jakobs Florentīns Lundbergs (1782-1858). Viņš bija zviedru izcelsmes vācbaltiešu luterāņu mācītājs un rakstnieks, vācu apgaismības laikmeta literatūras tulkotājs latviešu valodā. Latviešu literārās biedrības ("Lettisch-Literärische Gesellschaft") dibinātājs (1824) un tās vadītājs (1838-1845). Dzimis Rīgā. Mācījās Rīgas licejā un Domskolā, pēc tam Tērbatas universitātē studēja teoloģiju (1802-1805). Vēlāk  visu mūžu bija Biržu un Salas draudzes mācītājs Sēlijā.
1724. gadā Lundbergs piedalījās Latviešu literārās biedrības dibināšanā, 1825. gadā viņš pieņēma savā draudzē par ķesteri un ērģelnieku apdāvināto jaunekli Ansi Līventālu, kuru mudināja pievērsties literārai darbībai. 1827. gadā tika publicēta Lundberga tulkotā Šillera "Dziesma no pulksteņa" (Das Lied von der Glocke).
Kopš 1835. gada Lundbergs bija Sēlpils diecēzes prāvests, no 1838. gada Latviešu literārās biedrības vadītājs. Kopā ar Līventālu viņš nodibināja grāmatu apgādu un nodarbojās ar to izplatīšanu latviešu zemniekiem. Lielākā daļa no Lundberga rakstiem tika publicēti laikrakstā "Latviešu Avīzes" un "Latviešu Ļaužu Darbā", vēlāk apkopoti divās grāmatās — "Dažādu vecu un jaunu rakstu krājums" un "Stāstu dziesmas". Lundbergs savos tulkojumos centās lietot tautā pierastus teicienus un vārdus.
Lundbergs miris un apglabāts Biržos. Pie Biržu baznīcas viņam un Ansim Līventālam uzstādīts piemiņas akmens, ka sir blakus viņu abu kapa vietām.
Laikrakstā “Kopdarbība” 1932.gada 25.augustā Augusts Alsiņš raksta: “Ne visai tālu no Siliņu stacijas, dzirnavu ezera krastā, paceļas baltā Biržu draudzes baznīca. Baznīcas priekšplānā apglabāts šīs draudzes rosīgākais gans — mācītājs Jakobs Florentīns Lundbergs. Ar Lundberga vārdu saistīta latvju kultūras un kooperācijas attīstība. Šogad no viņa dzimšanas paiet 150 gadi, kamdēļ lai atļauts, piemiņu godinot, atzīmēt tās īpatnības, ko sniedz šī ievērojamā latviešu drauga un labvēļa atdusas vieta. Pie kapa uz pamata, kas pēc izskata veidots it kā no parastiem lauku akmeņiem, nostiprināts samērā masīvs, bet vienkāršs marmora krusts. Lielais gadu skaits krusta ārpusi pārvērtis pelēku un dažās vietās to jau pārklājusi sūna. Kopā ar vietējās koppienotavas vadītāju pūlos izlasīt krustā iegravēto uzrakstu, kas vietām tā pārklāts ar sūnu, ka salasīt var tikai pēc atbrīvošanās no tās. Tekstā atzīmēts vārds, amats, dzimšanas un miršanas gadi un datumi. No uzraksta noprotams, ka zem šī kapa velēnām apglabāta arī Lundberga dzīves biedrene — Karolīne. Krusta virsējā daļā — virs uzraksta, apaļā iegravējumā, izveidots saules attēls ar stariem uz visām pusēm. Krusta otrā pusē, līdzīgā apaļā iegravējumā, izveidota lidojoša bite. Līdz ar garo laika sprīdi ir pārdzīvots daudz notikumu un pārmaiņu. Kara laikā baznīca stipri cietusi, bet netālā kapa kopiņa ar glīto, bet vienkāršo pieminekli, palikusi neaizskarta, nesatricināta. Krusta virsējā daļā veidotā saule ir raksturīgs simbols tam kultūras un gara gaismu nesošam darbam, ko veicis krietnais latvju draugs. Lidojošās darba bites attēls krusta otrā pusē nepārprotami liecina par darba mīlestību un kopdarbību, ko paudis un veicinājis draudzes gans. Pavasara agrumā, kad lauki un pļavas vēl pelēki, kapa kopiņu jau klāj pirmie zaļumi un zaļo līdz vēlam rudenim, kad novāktas jau visas lauku ražas. Zaļā kapa velēna ir spilgta izteiksme: ticēt un paļauties gara gaismai, kultūrai un kopdarbības varenumam, kas bijis Lundberga darbības pamats.”
Cits rosīgs mācītājs Biržos bija Jānis Nusbaums, kurš kalpoja Biržu draudzē no 1933. gada līdz 1941. gadam. 1940. gadā īsi pirms pirmās Latvijas okupācijas, Nusbaums latviskoja jeb, pareizāk sakot, pārtulkoja Nusbaumu latviešu valodā par Lazdu un kļuva par Jāni Lazdu. 1941. gadā viņš pārcēlās uz Api, apmainoties ar Apes mācītāju, bet 1944. gadā devās trimdā un savu mūžu vadīja ASV. 1987.gada 14.novembra “Laiks” raksta: “Jānis Lazda aizgājis mūžībā 13. oktobrī Hailanda Parkā, Ilinojā. Viņa garīdznieka darba pamatā bija atziņa: "Mums (latviešiem) bijusi kungu baznīca, mācītāju baznīca, pie tautas baznīcas vēl neesam tikuši, es gribu iet ceļu uz tautas baznīcu." Šo ceļu viņš iesāka, nodibinot Vienības draudzi Grand Rapidos. Mācītājs Jānis Lazda domāja par reliģijas lauka kopējiem nākotnē: no Vienības draudzes nākuši teologi Ivars Gaide, Helmūts Lapiņš, Jānis Mednis. Mācītāja draudzes locekļiem lieli nopelni Garezera izveidošanā un celšanā. Ja šodien Grand Rapidos ir skaista jauna baznīca, tad Vienības draudzes kapitāls - desmit tūkstošos dolaru-bija sākums. Mācītājs Jānis Lazda vairākus gadus bija skautu padomes priekšsēdis. Viņa trīs dēliem ir latvietes dzīves draugi, un trešās paaudzes latviešu valoda tikpat dzidra, kā to mācītājs Jānis Lazda runāja savā bērnībā. Mācītājs Lazda ir bijis latviskā gara sēklas sējējs ejot ceļā uz tautas baznīcu.”
Arī dziedātājas Ievas Akurateres senči nāk no Sēlijas un kādā intervijā viņa to piemin. Fragments no Daces Ezeras 2010. gada 20. decembra sarunas ar Ievu Akurāteri "Cauri gadsimtiem līču ločiem" no Neatkarīgās rīta avīzes. Stāsta Ieva Akurātere: "No Akurāteru puses ir jauki stāsti par to, kā mans vecvectētiņš apprecēja brīnišķīgu daiļavu Dārtu no Spuļģu ģimenes Sēlijā. Viņa bija bagāta - viņai pūrā līdzi nāca govis un aitas, bet mans vecvectētiņš Juris Akurāters bija mežsargs. Viņi svinēja savas kāzas mācītājmuižas telpās, jo draudzējās ar vietējo mācītāju".  (paldies Modrim Geidānam par ierosmi, kā rezultātā tapa šis ieraksts)

Adrese: Salas novads, Salas pagasts, Birži, mācītājmuiža