11.09.17

Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca
                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


13.gadsimtā Rauna bija pazīstama kā nozīmīgs politiskais centrs ar spēcīgi nostiprinātu pilskalnu – Tanīsa kalnu. Te cauri gāja arī nozīmīgs tirdzniecības ceļš, kas veda uz Pleskavu. Tāpēc Rīgas arhibīskaps uzskatīja šo par nozīmīgu vietu, kur būvēt mūra pili un baznīcu. Priekšstatu par senāko Raunas baznīcu sniedz J.H.Kelča 1691.gada uzmērījuma zīmējums. Tā bijusi vienjoma. Livonijā 13.gadsimta baznīcām mūrēti torņi ir izņēmums. Raunas baznīcas tornis celts vienlaicīgi ar baznīcu. Līdz 16.gadsimtam un Baltijas reformācijai tā bija katoļu baznīca, bet vietējo ļaužu apziņā tajā vēl ilgi savijās luteriskās un katoliskās tradīcijas.
No 1936. līdz 1937.gadam arhitekta Pētera Kundziņa vadībā veikta nozīmīga baznīcas pārbūve, jo bojāta jumta seguma dēļ bija citušas jumta un griestu konstrukcijas. Bija pat ierosinājums baznīcu slēgt. Izlaužot baznīcas ziemeļu sienu, izbūvēja izvirzītu ēkas daļu ar atsevišķu pārsegumu altārim. Agrāko altāra telpu atdalīja no baznīcas un pārvērta par kapliču. Draudzes telpai izbūvēja šķērskorpusu, tādējādi baznīcas centrālo asi pārorientējot ziemeļu-dienvidu virzienā. Būvdarbu laikā no uzslāņojumiem atbrīvoja plienakmenī kaltos ciļņus pie torņa ieejas (“Ādams un Ieva”) un pie dienvidu ieejas (“Kristus pie krusta”). Būvdarbi izmaksājuši 40 000 latus.
Baznīcas pastāvēšanas laikā bijušas 5 ērģeles. Pirmās 1721.gadā dāvināja Jaunraunas muižas rentniece Anna fon Renne, kas kalpoja 50 gadus un maksāja 50 dālderus. Pašreizējās ērģeles uzstādīja 1908.gadā, tās ražotas Vācijā Ludvigsburgas firmā “E.F.Walcker & Co”.
Ievērojams, ir fakts, ka Raunā 1657.gadā prāvests Raulīnijs ordinēja pirmo latviešu izcelsmes mācītāju Jāni Reiteru par Raunas, Dzērbenes un Drustu draudzes ganu. Viņš pārzināja ļoti daudzas valodas – runāja vācu, zviedru, somu, igauņu valodās, prata arī poļu, krievu, franču valodas, tulkoja no senebreju, grieķu un latīņu valodām. Raunas zemnieki pret šo mācītāju izturējās ar lielu cieņu, jo viņš aizstāvēja ļaudis pret kungu patvaļu. Viņa niknākais ienaidnieks bijis Raunas muižas pārvaldnieks Tumbs. 1663.gadā Tumbs kopā ar apkārtējiem muižniekiem iebrucis Reitera namā, sadūra Reitera sievu un pašam Reiteram ar nazi pāršķēla vaigu. Tumba sūdzības dēļ viņu atcēla no mācītāja amata. Reitera mūža sapnis bija iztulkot Bībeli latviešu valodā. Vidzemes ģenerālgubernators Ferzens viņu aicināja sākt šo darbu un 1675.gadā viņš vēl pirms Ernsta Glika izdeva sava tulkojuma paraugu, kur ievietoti fragmenti no Vecās un Jaunās Derības. Šīs grāmatas vienīgais eksemplārs ar veltījumu Zviedrijas karalim Kārlim XI atrasts Upsalas universitātes bibliotēkā.
  

Adrese: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna,