04.08.22

Misas tautas nams

 


                                                 (Fotografēts 2019.gadā, autors Dāvis Kļaviņš)

Finansiāli sarežģīta ir tautas nama tapšanas vēture. Par to 1937.gadā “Zemgales balss” raksta: “1922. g. 6. maijā Jelgavas apgabaltiesa reģistrēja Misas lauksaimn. biedrību. Par biedrības priekšnieku no 1928. g. 6. aprīļa līdz 1933. g. 3. decembrim bija Jānis Pūrs un no 1933. g. 5. dec. līdz 1936. g. 19. janvārim Kārlis Zemītis, kas pirms tam no 1928. g. 14. dec. bija biedrības valdes loceklis. Šis pats Zemītis darbojās arī kā biedrības grāmatvedis un 1933. g. 5. janvārī valde viņam noteica algu 50 ls mēnesī. Par biedrības kasieri no 1929. g. 11. augusta līdz 1936. g. 19. janv. bija Mārtiņš Ziemelis, kas pirms tam jau no 1927. g. 1. maija bija biedrības valdes loceklis. 1927. g. Misas pagastā uzsāka tautas nama būvi, pie kam būves vadību uzņēmās Misas lauksaimniecības biedrība, kura tad arī saņēma savā rīcībā visas tautas nama būvei atvēlētās un ziedotās summas no valsts un sabiedriskām organizācijām. Par tautas nama būvkomisijas priekšsēdētāju biedrības valde 1927. g. 1. maijā ievēlēja Jāni Pūru ar algu 60 ls mēnesī. Vēlāk būvkomisiju pārdēvēja par tautas nama padomi un J. Pūrs palika par šīs padomes priekšsēdētāju. Arī Misas apdrošināšanas biedrība piedalījās ar naudu tautas nama būvē. Minētā biedrība 1929. g. 6. aprīlī nodeva Misas lauks. biedrībai nama būvei 500 ls, 1929. g. 14. jūlijā 500 ls, 1930. g. 29. apr. 150 ls, 1930. g. 28. jūnijā 150 ls un 1931. g. 11. apr. 116,76 ls, kopā 1416, 76 ls. 1935. g. 22. maijā apdrošināšanas biedrības kasieris Mārtiņš Šnoriņš, pārbaudot Misas lauks. b-bas grāmatas, atklāja, ka viņās ierakstīts, ka no Misas apdrošināšanas biedrības saņemti tikai 416,76 ls, bet par 1000 ls nav nekādu ziņu. Ievadīja izmeklēšanu. Lietpratējs — inženieris Fr. Bērziņš rūpīgi apskatīja tautas nama būvi un atzina, ka ēkā iebūvēti materiāli par 14.500 ls, darba spēka patēriņš par 10,115 ls, kopā 24.515 ls. Būve nav nobeigta un vietām jau bojājusies. Lietpratējs - grāmatvedis pārbaudīja Misas lauks. b-bas grāmatas un dokumentus, kā arī iepazinās ar citiem iepriekšējā izmeklēšanā savāktiem dokumentiem un konstatēja, ka biedrības kasieris nav vedis kases grāmatu, bet virsgrāmata vesta ļoti nekārtīgi, pie kam daudzi pārskaitījumi izdarīti vienīgi nolūkā pacelt apgrozību un bilanci. Kases grāmatas trūkuma dēļ biedrības amatpersonas, trūkstot skaidrībai par kases stāvokli, izdarot maksājumus, patiesībā ar biedrības līdzekļiem, grāmatā šos maksājumus ierakstījušas kā savus aizdevumus biedrībai no personīgiem līdzekļiem, pie kam necentušies noskaidrot kases stāvokli un nepareizos iegrāmatojumus anulēt, bet pretēji tam centušies šos pseido aizdevumus legalizēt ar valdes lēmumiem, jo nopietni domājusi, lai tos viņiem atmaksā. Iets pat tik tālu, ka “aizdevējiem” izdotas parāda zīmes ar tiesībām «parādu» neatmaksas gadījumā to noplēst un materiālus aizvest. Pēc biedrības grāmatām tautas namā iebūvēti materiāli par 18.233,54 ls un darba spēks izlietots par 29.245,10 ls. No būvmateriāliem viena daļa par 283,61 ls aizdota Misas pagasta pašvaldībai un tātad starpība starp grāmatās uzdoto un lietpratēja inženiera Bērziņa uz vietas konstatēto tautas nama vērtību ir 4.346,59 ls. Zīmīgi pie tam, ka biedrības grāmatās ierakstīti valdes locekļu Ziemeļa, Pūra un Zemīša aizdevumi būvmateriālos par 5854,12 ls, kāda summa stipri tuvojas starpībai starp uzdoto un uz vietas konstatēto būves vērtību. Misas lauks. biedrības virsgrāmatas kases konta kredīta iegrāmatojumiem trūkst attaisnojošo izdevumu dokumentu par 19.793,73 ls, pie kam izmeklēšanas laikā biedrības kasieris nodevis neiegrāmatotus izdevumu dokumentus tikai par 586,31 ls, pie kam nav izslēgta varbūtība, ka no šiem dokumentiem kāds jau izvests caur kases kontu kopējā iegrāmatojumā. Bez tam lietpratējs grāmatvedis atzina, ka biedrības kasieris Ziemelis saņēmis biedrībai pienākošās summas no dažādām or ganizācijām un tās paturējis pie sevis, kopā 4365 ls. Biedrības priekšnieks Pūrs paturējis pie sevis 600 ls un valdes loceklis Zemītis — 384,32 ls. Tagad izmeklēšana nobeigta un lieta nodota Jelgavas apgabaltiesai. Pie atbildības sauc visas trīs jau minētās personas, kas paturējušas pie sevis biedrības naudu.”

Adrese:  Bauskas novads, Iecavas pagasts (koordinātes - 56.554046, 24.356874 )