17.02.21

Zāģezera ūdensdzirnavas (Kalndzirnavas)

 

                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

 1939.gada “Valdības vēstnesī” rakstīts, ka Valkas Kalndzirnavās atrodas uzņēmums – dzirnavas, kas pieder Eduardam Garselim.

1968.gadā Valkas rajona laikraksts “Darba karogs” raksta: “Valkas iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem pie Zāģezera, vecajās dzirnavās, cels divstāvu vasaras tipa restorānu un alus zāli. Pašreiz top projekts.”

1989.gada aprīlī “Darba karogs” raksta: “Rajona speciālisti apsekoja Zāģezera dzirnavu aizsprostu un slūžas un atzina, ka aizsprostdambis ir avārijas stāvoklī, tādēļ steidzami jāremontē. Šajā sakarībā rajona izpildkomiteja lūdza augstākstāvošo pārvaldi izdot atļauju noplūdināt ezeru uz diviem mēnešiem, lai šajā laikā novērstu avārijas situāciju un pie viena ierīkotu jaunu peldētavu. Nepatīkami, ka šī nepieciešamība radās tieši zivju nārsta laikā.  Atļauja ezera noplūdināšanai ir saņemta, un ūdens līmeni sāk pamazām nosēdināt. Daudzi makšķernieki uztraucas - kā būs ar zivīm? Jāpiebilst, ka saņemta atļauja zivju nozvejošanai. Lielāko daļu no tām paredzēts pārvietot uz citiem ezeriem, galvenokārt uz jaunizveidoto ezeru Pedelē. Bet daļu nodos pārdošanai. Tiesa, grūti pa teikt, cik tādu zivju būs, jo arī šīs zivis, kurām būs ikri, vajadzēs pārvietot uz citiem ezeriem. Ezerā ir saglabājušies arī vēži, bet tie varēs paglābties ezeram caurtekošās upes gultnē. Gribu atgādināt vēžu kārumniekiem, ka Zāģezerā pārsvarā dzīvo platspīļu vēži. Par vienu tādu nelikumīgi iegūto vēzi vainīgajam jāatlīdzina zaudējums piecdesmit rubļu apmērā.”

Bet tā paša gada septembrī laikrakstā “Cīņa” parādās sekojošs raksts: “Ziemeļvldzemes pilsētā Valkā ir tāds Zāģezers. Igaunijas Valgas iedzīvotāju un valcēnlešu vienīgā atpūtas vieta. Precīzāk gan jāsaka — ezers bija, jo šopavasar pašā zivju nārsta kulminācijā to pa kaklu pa galvu noplūdināja. Prak tiski — izdarīja to, ko solīja jau pirms gada, jo «ūdens novadbūve nolietojusies un nenodrošina normālu ūdenskrātuves ekspluatāciju, tilta laiduma konstrukcija neatbilda normām». Te nu jāatzīst, ka par Zāģezera dzirnavu aizsprosta rekonstrukciju runāja jau 1980.gadā, kad Meliorācijas projek tēšanas institūts pat projektu izstrādāja. Atgriežoties vēlreiz pagājušā gada jūnija noskaņā, jāmin arī Valkas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka Ando Mucenieka un 28. PMK priekšnieka Jura Biezā solījums rajona laikrakstā, ka ezera nebūs apmēram divus mēnešus, ka brigade «intensīvi strādās, būvēs peldvietu, ūdens pārgāzi» un tā tālāk. Bet tā pagāja gads, un pienāca, kā jau minēju, zivju nārsta laiks. Ezera noplūdināšana daudzos izraisīja sašutumu, bet varbūt tas tiktu piedots un aizmirsts, ja vien visu plānoto ezerā paveiktu laikā. Neticami, bet fakts, cik ātri un skaisti sazaļoja ezera gultne, cik vienkārši tika pieļautas atkāpes no projekta un cik bezgala gausi rit darbi. Tad nav dzelzsbetona, tad kokmateriāla, tad šķembu. Visu pat nav ko uzskaitīt. Tikai, ja sagādnieku lomā bieži neiejustos pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja Inta Laganovska, partijas rajona komitejas pirmais sekretārs Edgars Gailītis  un agrorūpnieciskās apvienības «Valka» priekšsēdētājs Zigurds Dreimanis, tad būvorganizācija — 28. PMK — vispār ļautu visiem aizmirst, ka tāds ezers jebkad eksistējis.
Faktiski jau viņi gan it kā arī «cītīgi» strādā. Cik laika neprasīja nevienam netraucējošas turbīnas saplosīšana (tā savulaik ražoja elektroenerģiju visai Valkai un ārkārtējā situācijā būtu vēl izmantojama)! Cik laika neprasa «pareizas» darba organizācijas plānošana, lai pēc garām runām secinātu, ka nav ar ko praktiski strādāt! Dienas paiet ātri. Jo jāgaida jau arī, kurš nu atkal no citu organi zāciju vadītājiem piedāvās palīdzību. Lēnā, nesteidzīgā garā dzen pāļus peldētavas būvei. Vecā peldētava arī vēl nav nojauk ta. Plānoja ezeru izsmelt, bet izrādās, ka tehnika dūņās grimst. Tagad gaida ziemas sasalumu, bet diez vai šīs ieceres īstenosies. Jo Valkas iedzīvotājiem ir rūgta pieredze jau par ielu tīrīšanu ziemā, kur nu vēl par ezeru. Cilvēku cerības atkal vējā. Vietējiem ekologiem šī lieta maz interesē, taču vietējie zinātāji saka — ja ezerā neielaidis ūdeni, tas vispār aizies bojā tās pašas zāles dēļ. Lūk, cik daudz neērtību var radīt cilvēki, kuru bezatbildīgas rīcības rezultātā vēl arvien mums nav, un diemžēl vēl ilgi nebūs, Zāģezera.”

Adrese: Valka, Zāģezera iela 3