20.02.20

Ežu skola Vecpiebalgas novadā

                                                                 (2012.gada foto)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                      (no 1939.gada žurnāla "Atpūta")

20.gadsimta 20-os gados Skujenes pagastā bijušas četras skolas pagasta atbildībā un ministrijas skola pie Māļu baznīcas: Ežu pamatskola, Kaives pamatskola, Leimaņu pamatskola  un Skujenes draudzes skola. 1944. gadā Skujenes draudzes skolas ēka nodeg. Skolu pārceļ uz „Daktu” mājām un nodēvē par Skujenes nepilno vidusskolu. 1947. gada 1. septembrī darbu atsāk izremontētā Ežu skola, jeb Skujenes septiņgadīgā skola. 1964.gadā kolhoz „Jaunais spēks” centrā uzbūvē Skujenes astoņgadīgo skolu un pārtrauc darbu Kaives un Ežu skolas. Ežu skolā mācījies Ādolfs Erss 91885.1945) – rakstnieks un tautas dziesmu vācējs.
1930.gada “Iekšlietu ministrijas vēstnesis” raksta par nesaprašanos skolu pavienošanas jautājumā: “Skujenes pag. padome bija nolēmusi Ežu pamatskolu apvienot ar Kaives skolu, bet Cēsu apr. skolu valde šo lēmumu atcēla, aizrādot,  ka Kaives skolas telpas ir par šaurām,  lai tur vēl ievietotu Ežu skolu. Un lai gan likums par Latvijas izglītības iestādēm 62. pantā nepārprotami  nosaka, ka apriņķa skolu valdes lēmumi pedagoģiskos jautājumos pārsūdzami Izglītības ministrijai, bet saimnieciskās lietās, kāda ir arī skolu apvienošana — apriņķa valdei,  tomēr Skujenes pag. padome par skolu apvienošanas atcelšanu nesūdzējās vis likumā uzrādītai iestādei, bet gan Pašvaldības departamentam , kas šo sūdzību nodeva Cēsu apr. valdes izlemšanai. Pēdējā atzina Skolu valdes lēmumu par pareizu un pag. padomes sūdzību noraidīja. Paziņojot savu lēmumu Skujenes pag. valdei, apr. valde paskaidroja, ka tas pārsūdzams  Iekšlietu ministrijai. Tomēr atkal Skujenes pag. valde izdarīja  jaunu kļūdu: tā sūdzējās Pašvaldības departamentam nevis par apr. valdes lēmumu, bet gan atkal par to pašu skolu valdes lēmumu, par ko jau reiz bija nepareizi sūdzējusies departamentam. Šoreiz Pašvaldības departaments atradis,  ka ja pēc visiem norādījumiem uz likumu un pārsūdzības kārtību, kas doti Skujenes pagasta pašvaldībai, pēdējā tomēr rīkojusies pilnīgi aplam un pretēji  likuma noteikumiem, tad jānāk pie slēdziena, ka pagasta amatpersonas un to starpā arī darbvedis, vai nu nemaz nav iepazinušies ar likumiem, vai arī ir izturējušies  neattaisnojami pavirši un nevērīgi pret likumu un saviem dienesta pienākumiem. Tāpēc atstājot Skujenes pagasta valdes nepareizo sūdzību bez izskatīša nas, Pašvaldības departaments aizrādī jis, ka arī pēc būtības sūdzība ir nepamatota, jo pagasts nevar taupīt uz skolēnu veselības rēķina, pārvietojot tos visus šaurās Kaives skolas  telpās.”

1939.gada “Atpūtā” par šo apkārtni teikts: “Bet tagad daži cenšas pierādīt otru Gaujiņas izcelšanās vietu. Pēc viņu domām Gaujiņa izceļas Ģibēnu māju mārkos Elku kalna piekājē, 262 m augstumā. Tur kādreiz senatnē dzīvojusi ragana Elka un darījusi daudz posta apkārtnei, tādēļ Dievs uzmetis viņai sauju smilšu, un tā pacēlies tā sauktais Elkas kalns. Tālāk Gaujiņa tek pa pļavām gar Ežu skolu uz Zobuļu ezeru, uzņemot sevī daļu tā ūdens; tad, metot lielu līkumu, savienojas Laidzes ezerā ar pirmo Gaujiņu. Pēc tam Gaujai pievienojas vairākas pietekas, un tā tek cauri Lodes ezeram līdz Neikina centram. No Neikina pagriežas uz austrumiem, tad cauri Tauriņu ezeram līdz Rankas līkumiem.”

Adrese: Vecpiebalgas novads, Kaives pagasts, Eži