05.06.19

Zizmas muiža (Sismen)                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Skatot 2018.gada Jāņa sētas karti, muižas vietā vēl redzamas kādas drupas jeb ēku pamati abās ceļa pusēs, bet aizbraucot uz vietas, redzams, ka pilnīgi viss tur nošķūrēts, vietām palikušas tikai nelielas akmeņu kaudzītes un par muižas vietu vairs tikai liecina lieli ozoli un iespējamais muižas parks.

Nojaukta 90-gados, pilī bijis kultūras nams, bijis izvietots arī disciplinārais bataljons padomju okupācijas karaspēkam.

Ap 1910.gadu Zizmas un Briežu muižas īpašnieks un vairāku citu kroņa muižu arendators bijis Jānis Gauja. 1910.gada laikraksts “Zemkopis” par viņu raksta: “Jānis Gauja kungs dāvājis Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskai Sabiedribai savu ļoti pieņēmīgo rentes kontraktu uz Lustes muižu līdz ar visu apmēram 3000 rbļ. lielo zalogu un inventāru priekš zemkopības skolas ierīkošanas. Šo skolu Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskā Sabiedrība tur tad arī tūlīt ierīko. Šo savu teicamo darbu Jānis Gauja kungs vēl turpina un šinīs dienās norakstījis 8000 rubļu Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskai Sabiedribai pārvaldišanā. No šīs naudas Jānim Gauja kungam ceļams kapa piemineklis pēc viņa miršanas un tālāko 6000 rubļu augļi izlietojami dažādām speciālām vajadzībam. Tā ka šie Jāņa Gaujas kunga darbi un vēlējumi noder par spožu priekšzīmi daudziem jo daudziem, tad domājam, ka darām pareizi, šeit minēto novēlējumu vārdu pa vārdam pasniedzot «Zemkopja» lasītājiem. Jāņa Gaujas kunga vēlējums skan: Es, Jānis Gauje, cēlies no zemnieku būdiņas un caur saviem pūliņiem un sviedriem, kurus Dievs žēlīgi svētījis, ticis pie laicīgas mantas, dažām bruņenieku muižām, taisu sekošu šādu manu novēlējumu, nodibinādams sekošus kapitālus manai piemiņai: 1) 2000 rbļ. noguldu Jelgavas Lauksaimniecibas Biedribas Krāj-Aizdevu Kasē, kuri izlietojami pēc manas nāves pieminekļa uzcelšanai uz manas dusas veetas. Pieminekļa uzcelšanu uzticu un uzdodu izdarīt Latviešu Lauksaimniecibas Ekonomiskai Sabiedribai. 2) 1000 rbl. noguldu tanī pašā kasē kā neaiztiekamu kapitālu uz visiem laikiem, ar nosacījumu, ka augļi no šī kapitāla izlietojami mana kapa apkopšanai. Šī kapitāla pārvaldīšanu nododu Ekonomiskai Sabiedribai, bet pašu kapa kopšanu novēlu no manis dibinātās un pabalstītās Ekonomiskās Sabiedribas zemkopibas skolas audzēkņiem, lai tie manu dusas vietu kopdami arvien paturētu mani mīļā piemiņā un atgādātos, ka es. šai skolai sniegdams pirmo pabalstu, esmu vēlejies, lai katrs viņas audzēknis sasniegtu dzīve tādus panākumus, kā es. 3) 1000 rbļ. noguldu tani pašā kase, kā neaiztiekamu kapitālu uz visiem laikiem, ar nosacījumu, ka augļi no šī kapitāla izlietojami Līgo-svētku sarīkošanai katra gada Jāņos. Šī kapitāla pārvaldišanu un svētku sarīkošanu uzticu Ekonomiskai Sabiedribai. Lai mana mīļā tauta uztur svētu sentēvu parašu, līgsmi svinēt Jāņu dienu ar dziesmām un dejām, jo pēc nopietna darba izprieca ir novēlēta. 4) 2000 rbļ. noguldu tanī pašā kasē kā neaiztiekamu kapitālu uz visiem laikiem ar tādu nosacījumu, ka augļi no šī kapitāla izmaksājami ik gadus tam manis dibinātās Zemkopības skolas augstākās klases audzēknim, kurš ar labākām sekmēm šinī gadā nobeidzis iepriekšējo klasi. Šis kapitāls tiek nosaukts par Jāņa Gaujas stipendiju un viņa izlietošana resp. piespriešana tiek katru gadu ziņota atklātībā. 5) 1000 rbļ. tiek noguldīti tanī pašā kasē kā neaiztiekams kapitāls un augļi no tā tiek katru gadu Ziemassvētkos izdalīti Sesavas draudzes nabagiem. Šī kapitāla pārvaldīšanu uzticu Sesavas pagasta vecākam kopā ar Sesavas draudzes mācitāju, bet ja šie kungi no tā atteiktos, tad tā pārvaldīšanu un izlietošanu uzdodu Ekonomiskai Sabiedribai. 6) 1000 rbļ. tiek noguldīti tanī pašā kasē, ar nosacījumu, ka kapitāls paliek neaiztikts, bet augļi no tā tiek izlietoti Ziemassvētku eglītes dedzināšanai Sesavas pagasta skolā. No visiem augšā minētiem kapitāliem augļus līdz manai miršanai, ja es vēlētos, varu izlietot pats savām vajadzībam, bet pēc manas nāves šie kapitāli un augļi no tiem tiek izlietoti vienīgi tikai minētiem un no manis nolemtiem mērķiem. Augšējo visu kapitālu pārvaldes komisijās jābūt kā pastāvīgam loceklim manam ilggadīgam darba biedrim Teodoram Jansonam. “

Jāpiebilst, ka Jānis Gauja mira jau tā paša gada augustā. Viņu izvadīja no Zizmas muižas uz Jāčunu kapiem tagadējā Vircavas pagastā.
  

Adrese: Jelgavas novads, Elejas pagasts, Zizma