26.06.19

Startu muiža (Starta muiža, Stürcenhof)

                                       (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Saglabājusies Jūrmalas vasarnīcu stilā celtā koka kungu māja (tagad apmūrēta ar baltiem ķieģeļiem, diemžēl). Zudusi varenā muižas saimniecība. Tagad māja saucas “Ieviņas”.

Kādā senā dokumentā rakstīts:  “Par šo muižas celšanu un pastāvēšanu līdz 1518. gadam nav nekas zināms. Minētā gadā kāds Antons Lode šo muižu pārdeva Johanam Lindem, ko arī toreizējais lielbīskaps Kaspars Linde apstiprināja. Šis Johans Linde muižu pārdeva 1548. gadā par 600 dālderiem Kristapam Šturcam, poļu karalis Stefans 1580. gadā Šturca dēlam šo no viņa tēva mantoto muižu apstiprināja un tātad tā palika par šīs dzimtas īpašumu līdz 1599. gadam. No šo Šturcu dzimtu vārda šī muiža arī savu vācisko nosaukumu 'Sturcenhof' dabūjusi. Zviedru karalis Gustavs Ādolfs šo muižu dāvināja obristam Štālhauzenam. Vēlāk tā pārgāja kroņa īpašumā, un vēl tagad pieder kronim. Starta muižai ir 889 desetīnas muižas un 1454 desetīnas zemnieku zemes. Viņai ir viena pusmuiža Ķune. Zemnieku mājas visas pārdotas.”

Adrese:  Priekuļu novads, Mārsnēnu pagasts, Starti