07.09.15

Kalnakrogs Ķekavā

                                                  (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Uz Kalnakroga gala sienas uzraksts “1927, A. Linde”. Tas sakrīt ar Ķekavas ūdensdzirnavu īpašnieces Alises Lindes uzvārdu. Bet šis gadaskaitlis gan ne­at­bilst ēkas celšanas gadam. Krogs daudz pie­dzī­vojis savos pastāvēšanas ga­dos, arī dažādus nosaukumus. Saukts arī par Bikšu un Stefkena krogu. Te 1878. gada 22. jū­nijā rīkota pirmā teātra izrāde, ar “Pūcesspieģeli”, "Lakstīgala un brāļa meita" un "Vienai jāprecas" viesoju­šies kaimiņu draudzes locekļi. Te 1906. gada janvārī apmetusies soda ekspe­dī­ci­ja. Padomju okupācijas gados kroga ēka izmantota mehāniskās darbnīcas vajadzībām kā rezerves daļu noliktava, pienotava, dzīvoklis. No 2001. ga­da februāra ēkas funkcija gan atbilst nosauku­mam. Pēc arhitektes A. Ziemeļnieces pro­jekta radīts arī savdabīgs interjers. Šeit var garšīgi un lēti paēst. Porcijas milzīgas.

Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Odukalns