07.09.15

Ķekavas Kalnakrogs

                                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                  (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)


 


Uz Kalnakroga gala sienas uzraksts “1927, A. Linde”. Tas sakrīt ar Ķekavas ūdensdzirnavu īpašnieces Alises Lindes uzvārdu. Bet šis gadaskaitlis gan ne­at­bilst ēkas celšanas gadam. Krogs daudz pie­dzī­vojis savos pastāvēšanas ga­dos, arī dažādus nosaukumus. Saukts arī par Bikšu un Stefkena krogu. Te 1878. gada 22. jū­nijā rīkota pirmā teātra izrāde, ar “Pūcesspieģeli”, "Lakstīgala un brāļa meita" un "Vienai jāprecas" viesoju­šies kaimiņu draudzes locekļi. Te 1906. gada janvārī apmetusies soda ekspe­dī­ci­ja. Padomju okupācijas gados kroga ēka izmantota mehāniskās darbnīcas vajadzībām kā rezerves daļu noliktava, pienotava, dzīvoklis. No 2001. ga­da februāra ēkas funkcija gan atbilst nosauku­mam. Pēc arhitektes A. Ziemeļnieces pro­jekta radīts arī savdabīgs interjers. Šeit var garšīgi un lēti paēst. Porcijas milzīgas.

 

Adrese: Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Odukalns